1399/12/16

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان- قسمت ۳

۷۶
۴-۲٫٫ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه………………………………………………………….۷۷
۴-۲-۱٫توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۷۷
۴-۲-۲٫توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۸
۴-۲-۳٫توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۷۹
۴-۲-۴٫توزیع فراوانی شغل پاسخ دهندگان ۸۰
۴-۲-۵٫توزیع فراوانی سابقه پاسخ دهندگان ۸۱
۴-۲-۶ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان…………………………………. ………………..۸۲
۴-۲-۷ توزیع فراوانی نوع بانک مشتریان………………………………………………………۸۳
۴-۳ آزمون نرمال بودن توزیع عامل ها………………………………………………………………………..۸۵
۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۴-۱٫ تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول امنیت شغلی………………………………………………………۸۶
۴-۴-۱تحلیل عاملی با بهره گرفتن از نرم افزار spss ………………………………………………………….87
4-4-2.تحلیل عاملی تاییدی رضایت از حقوق و مزایا……………………………………………………۸۹
۴-۴-۳٫تحلیل عاملی تاییدی توانمند سازی…………………………………………………………………..۸۹
۴-۴-۴٫تحلیل عاملی تاییدی اطلاع رسانی…………………………………………………………………….۹۰
۴-۴-۵٫تحلیل عاملی تاییدی حمایت کاری خانوادگی……………………………………………………۹۰
۴-۴-۶٫تحلیل عاملی تاییدی رابطه رهبر-پیرو………………………………………………………………..۹۱
۴-۴-۷٫تحلیل عاملی تاییدی کاهش تبعیض بین پست ها…………………………………………………۹۱
۴-۴-۸٫ تحلیل عاملی تاییدی عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها……………………….۹۲
۴-۴-۹٫تحلیل عاملی تاییدی راستگویی کارکنان…………………………………………………………..۹۲
۴-۴-۱۰٫ تحلیل عاملی تاییدی پافشاری برای حق………………………………………………………….۹۳
۴-۴-۱۱٫تحلیل عاملی تاییدی وفای به عهد کارکنان……………………………………………………..۹۳
۴-۴-۱۲٫تحلیل عاملی تاییدی مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی……………………………۹۴
۴-۴-۱۳٫تحلیل عاملی تاییدی اقرار به اشتباهات و شکست ها………………………………………….۹۴
۴-۴-۱۴٫تحلیل عاملی تاییدی مسئولیت پذیری برای خدمت رسانی………………………………….۹۵
۴-۴-۱۵٫تحلیل عاملی تاییدی علاقه و توجه کارکنان به مشتریان……………………………………..۹۵
۴-۴-۱۶٫تحلیل عاملی تاییدی توانایی کارکنان دربخشش اشتباهات خود…………………………..۹۶
۴-۴-۱۷٫تحلیل عاملی تاییدی توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات مشتریان……………………..۹۶
۴-۴-۱۸٫تحلیل عاملی تاییدی تبلیغ شفاهی ………………………………………………………………….۹۷
۴-۴-۱۹٫تحلیل عاملی تاییدی کمک به مشتریان دیگر……………………………………………………۹۷
۴-۴-۲۰٫تحلیل عاملی تاییدی ارائه بازخورد به شرکت………………………………………………….۹۸
۴-۴-۲۱٫تحلیل عاملی تاییدی مشارکت در فعالیت های سازمان……………………………………….۹۸
۴-۴-۲۲٫تحلیل عاملی تاییدی رضایت مشتری……………………………………………………………….۹۹
۴-۴-۲۳٫تحلیل عاملی تاییدی جامعه پذیری مشتری………………………………………………………..۹۹
۴-۵٫تحلیل عاملی مرتبه دوم بازاریابی داخلی……………………………………………………………….۱۰۰
۴-۵-۱٫تحلیل عاملی مرتبه دوم هوش اخلاقی کارکنان………………………………………………….۱۰۱
۴-۶٫تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم رفتار شهروندی مشتری……………………………………………۱۰۳
۴-۷٫همبستگی بین متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۸٫آزمون مدل های ساختاری تحقیق ……………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۸-۱٫تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزارspss………………………107
4-8-2.آزمون مسیر اول مدل ……………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۸-۳ آزمون مسیر دوم…………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۴-۹٫آزمون و تحلیل مدل اول تحقیق با استفاده ازنرم افزارlizrel…………………………………….117
4-9-1.آزمون اثر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری (بدون نقش هوش اخلاقی)……..۱۱۷
۴-۱۰٫شاخصهای برازش ساختاری اولیه پژوهش ………………………………………………………….۱۱۹
۴-۱۱٫آزمون مدل کامل پژوهش ………………………………………………………………………………۱۱۹
۴-۱۱-۱٫تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار lizrel…………………………………………………………119
4-12.شاخصهای برازندگی مدل قبل از اصلاح مدل ……………………………………………………..۱۲۱