1399/12/16

بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی- قسمت ۱۰

امتیاز۱۲۳۴۵

پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را باهر یک از پرسش ها در یک مقیاس درجه بندی شده که از یک تا پنج است نشان می دهد.  سپس آزمودنی به هر یک ازگویه ها از نظر عددی (رتبه) ارزش گذاری می شود. حاصل جمع عددی این ارزش ها نمره آزمودنی را در این مقیاس به دست می دهد.
۳-۵-۳ روش آماری تحلیل داده ها
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل می باشد بدین ترتیب وباتوجه به مطالب قبلی ما تعداد ۱۱۵ نمونه به صورت تصادفی از بین حسابداران رسمی انتخاب کرده وازهرفرد در مورد متغیرهای تحقیق پرسش هایی به عمل آوردیم متغیر وابسته (Yi ) در این تحقیق سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی می باشد که برای اندازه گیری پاسخ هر یک از افراد نمونه در مورد این متغیر ۶ سوال مطرح شده و برای هرسوال نمره از۱ تا ۵ اختصاص داده شده است در ادامه مجموع نمره های این ۶ سوال را به عنوان امتیاز کسب شده برای هر فرد در مورد متغیر وابسته تحقیق نامیدیم پس Yi عبارت است :
= مجموع امتیازات کسب شده توسط فردi ام در مورد سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.
i=1،۲،۳ …۱۱۵
برای اندازه گیری پاسخ هر یک از افراد نمونه در مورد پنج متغیر مستقل (   )نیز سوالاتی به صورت جداگانه در پرسش نامه مطرح شده است و برای هرسوال نمره از۱ تا ۵ اختصاص داده شده است پس این متغیرها را می توان به صورت زیر بیان کرد:
= مجموع امتیازات کسب شده توسط فردi ام در مورد متغیر مستقل jام.
i=1،۲،۳ …۱۱۵
۱،۲،۳،۴،۵
۳-۵-۳-۱ ضریب همبستگی
یکی از تعاریف اساسی در علم آمار، تعریف همبستگی و رابطه بین دو متغیر می باشد. به طور کلی شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می کنیم؛ و ممکن است علاوه بر شدت همبستگی جهت همبستگی نیز مورد نیاز پژوهشگر باشد. در آمار انواع زیادی از ضرایب همبستگی متفاوت وجود دارند که هر کدام همبستگی بین دو متغیر را با توجه به نوع داده ها و شرایط متغیرها اندازه گیری میکنند.،محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متأثر از مقیاس اندازه گیری متغیرها است، آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون٬ پرکاربردترین آزمون در پژوهش های علوم انسانی اند و از آنجا که در بیش تر پژوهش ها برای طیف های پرسشنامه فواصل مساوی در نظر گرفته می شود٬ متغیرهای اسمی و رتبه ای٬ به متغیرهای فاصله ای و نسبتی تبدیل می شوند و برای تحلیل رابطه ها٬ از این دو ضریب استفاده می شود.
در تحقیق حاضرنیزما با نمره دهی به طیف پنج قسمتی لیکرت از ۱ تا ۵ مقیاس اندازه گیری را از رتبه ای به فاصله ای تبدیل کردیم در این شرایط ما می توانیم از ضریب همبستگی پیرسون ® استفاده کنیم این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین ۱+ و ۱-  می باشد اگر مقدار به دست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار به دست آمده صفر شد نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.
جهت محاسبه ضریب همبستگی در توزیع های دو متغیره (X وYنمونه تصادفی حاصل را باید تشکیل داد درتحقیق حاضر نمونه تصادفی برای دو متغیر«سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی» و«استقلال وبی طرفی حسابرسی داخلی» به شرح زیرمی باشد:
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و”صلاحیت حسابرس داخلی”
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و”عملکردکاری حسابرس داخلی”
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و”اثربخشی حسابرس داخلی”
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ” و” ریسک ذاتی صاحب کار “
(   و   ) (   ,   ) و… ((   ,
در نتیجه فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در تحقیق حاضر به شرح زیرمی باشد:
۳-۵-۳-۲ رگرسیون
یکی از اهداف تحقیقات آماری، پیش بینی تغییرات یک متغیر وابسته بر حسب یک متغیر مستقل در جامعه است. برای تعیین میزان ارتباط و همبستگی میان متغیر مستقل X و متغیر وابسته Yباید همه نقاط x و y را روی صفحه مختصات مشخص کرد. در این صورت از بین تمام خطوطی که می توانند از بین این نقاط عبور کنند تنها یک خط وجود دارد که از بیشتر نقاط از جمله نقطه میانگین عبور می کند و فاصله آن نسبت به بقیه نقاط مینیمم است؛ این خط، خط برازش یا خط رگرسیون نامیده می شود (طورانی،۱۳۸۹). معادله این خط به شکل زیر می باشد.

که در آن y متغیر وابسته یا پاسخ و x متغیر مستقل ویاپیش بینی کننده است.
 به ترتیب عرض از مبدأ و شیب خط رگرسیون می باشد.
متغیر تصادفی جمله خطای الگومی باشد. در این زمینه خطا به معنی اشتباه نمی باشد. این یک اصطلاح آماری می باشد که نوسانات تصادفی، خطاهای اندازه گیر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ی یا اثر عوامل خارج از کنترل،را نشان می دهد.
۳-۵-۳-۲-۱ رگرسیون چند متغیره
رابطه موجود بین سه متغیر یا بیشتر را رگرسیون چند متغیره می گویند. در رگرسیون چند متغیره،یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می نامند. در رگرسیون چند متغیره خطی و حتی رگرسیون خطی ساده نمی توان گفت که یک تابع ریاضی از خصوصیات متغیرها که به طور عادی وجود دارد به دست می آید، ولی همین نکته که بتوان متوجه شدیکی نسبت دادن تابع ها تصویرخوبی بین متغیرها بیان می کند برای محقق ایده آل است فرمول زیر معادله رگرسیون چند متغیره را نشان می دهد که شامل یک متغیر وابسته (پاسخ دهنده) وn متغیر مستقل (پیش بینی کننده) می باشد.

3-5-3-2-2 کاربرد رگرسیون در تحقیق
کاربرد رگرسیون را می توان در سه یا چهار دسته طبقه بندی کرد، اما این طبقات گاهی کمی همپوشانی دارندوعبارتند از:
پیش بینی
تصفیه کردن متغیرها: در واقع به عنوان وسیله ای برای تعیین درجه اهمیت هر یک از متغیرها برای توضیح میزان تغییرپذیری در پاسخ مورد استفاده قرارمی گیرد.
ساختارمدل (توضیح سیستم)
برآورد کردن پارمترها
در تحقیق حاضر ما با دومین کاربرد رگرسیون و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون چند متغیره سعی خواهیم کرد میزان تاثیرمتغیرهای مستقل «استقلال وبی طرفی حسابرس داخلی»، «صلاحیت حسابرس داخلی»، «عملکرد کاری حسابرس داخلی» و «اثربخشی حسابرسی داخلی» را بر متغیر وابسته « سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی» الویت بندی کنیم، به این معنی که موثرترین متغیر را تشخیص دهیم. متغیر «سطح ریسک ذاتی» در مدل رگرسیونی وارد نخواهیم کرد، علت این است که این متغیر به محیط حسابرسی مربوط است و از متغیرهای مستقل دیگر که به حسابرسان داخلی مربوط می شوند، متفاوت است.
۳-۵-۳-۲-۳ روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون ( )
یکی از مباحث اصلی تحلیل های رگرسیونی تخمین مدلهای رگرسیونی است. منظور از تخمین یک مدل رگرسیونی در واقع تخمین پارامترهای آن است که با بهره گرفتن از روش های مختلفی می توان آن را انجام داد. از مهم ترین آن ها می توان به روش های زیر اشاره کرد:
روش حداقل مربعات معمولی[۸۵]