1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : مقدمات وکلیات تحقیق…………………………………………………………………………… 2

1-1 بافت شناسی تخمدان……………………………………………………………………………………… 2

1-2 تعریف استرس……………………………………………………………………………………………… 5

1-3 استرس و گلوکوکورتیکوئید ها………………………………………………………………………….. 5

1-4 استرس های دوران بارداری……………………………………………………………………………… 6

1-5 انواع استرس………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 علائم استرس……………………………………………………………………………………………….. 7

1-7 اثرات استرس……………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-1 اثر استرس بر روی تخمدان………………………………………………………………………….. 8

1-8 استرس اکسیداتیو………………………………………………………………………………………… 10

1-8-1 ارتباط بین استرس اکسیداتیو و عملکرد تخمدان……………………………………………… 13

1-9 تعریف پروپولیس……………………………………………………………………………………….. 15

1-9-1 ترکیبات پروپولیس………………………………………………………………………………….. 16

1-9-2 تاثیر بره موم بر روی اینترفرون ها……………………………………………………………….. 18

1-9-3 مصارف بره موم………………………………………………………………………………………. 18

1-10 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………… 19

1-10-1 اهداف………………………………………………………………………………………………… 20

1-10-2 فرضیات ……………………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………. 23

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………… 28

3-1 تهیه و تزریق عصاره پروپولیس به حیواانات……………………………………………………….. 28

3-1-1 تهیه عصاره آبی – الکلی پروپولیس……………………………………………………………… 28

3-2 حیوانات آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………… 31

3-2-1 گرو های مورد مطالعه در این طرح……………………………………………………………… 31

3-3 نمونه گیری………………………………………………………………………………………………… 32

3-4 روش سنجش هورمونی………………………………………………………………………………… 33

3-5 روش بافت شناسی و شمارش فولیکول ها………………………………………………………… 34

3-5-1 روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین……………………………………………………… 34

3-5-2 روش رنگ آمیزیPAS…………………………………………………………………………….. 36

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-6 روش ارزیابی آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده سلول)……………………………………………. 37

3-6-1 روش کار …………………………………………………………………………………………….. 38

3-6-2 نتیجه رنگ آمیزی تانل……………………………………………………………………………… 39

فصل چهارم: نتایج………………………………………………………………………………………………. 41

4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان نوزادان…………. 41

4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی کورتیکوسترون……………….. 42

4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی 17بتا- استرادیول……………. 43

4-4 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت و تعداد انواع
فولیکولهای تخمدانی نوزادان…………………………………………………………………………………. 44

4-5 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد فولیکولهای آترتیک تخمدان ………. 45

4-6 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر قطر اووسیت………………………………….. 46

4-7 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد اووسیت………………………………… 47

4-8 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد سلولهای گرانولوزای تانل مثبت ….. 54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 61

5-1 بحث……………………………………………………………………………………………………….. 61

5-1-1 یافته‎های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. 61

5-1-2 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان
موشهای صحرایی……………………………………………………………………………………………….. 62

5-1-3 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر سطح 17- بتا استرادیول…….. 64

5-1-4 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد انواع فولیکولهای
تخمدانی و فرآیند آترزی فولیکولی…………………………………………………………………………. 65

5-1-5 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت………… 66

5-1-6 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر فرآیند مرگ برنامه ریزی شده
(آپوپتوزیس) سلولهای گرانولوزا……………………………………………………………………………. 67

5-2 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 69

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 70

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 71

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 78

فهرست جدول ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر وزن بدن حیوان……………… 41

جدول4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر تعداد و قطر اووسیت……….. 45

جدول 4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر میانگین تعداد فولیکول ها…. 46

فهرست نمودار ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار 4-1 اثر پروپولیس بر سطح سرمی کورتیکوسترون(نانوگرم/میلی لیتر) نوزادان موش های
صحرایی تحت استرس دوری از مادر…………………………………………………………………….. 42

نمودار 4-2 اثر پروپولیس بر سطح سرمی 17بتا- استرادیول(نانوگرم/میلی لیتر) نوزادان موش های
صحرایی تحت استرس دوری از مادر……………………………………………………………………… 43


فرم در حال بارگذاری ...