1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

1-3 مدیریت جامع منابع آب………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3-1 مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-2 مدیریت جامع حوضه رودخانه………………………………………………………………………………………………………………5
1-3-3 استفاده از مدل­سازی در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب………………………………………………………………….6
1-4 نرم­افزار WEAP…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-7 ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2 مدل­سازی سیستم­های منابع آب در سطح حوضه آبریز………………………………………………………………………………12
2-2-1 شبیه سازی سیستم منابع آب……………………………………………………………………………………………………………13
2-2-2 انواع روش­های شبیه سازی………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-3 بهینه سازی منابع آب………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-3-1 انواع مدل­های بهینه­سازی…………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-4 انواع مدل­های هیدرولوژیکی……………………………………………………………………………………………………………..23
2-3 مدیریت منابع آب………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-3-1 تعریف مسأله و انتخاب

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

متدولوژی…………………………………………………………………………………………………….25
2-3-2 محدوده مکانی، افق زمانی و مقیاس…………………………………………………………………………………………………25
2-3-3 تمام فرآیندهای هیدرولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………..25
2-3-4 تعیین داده­های مورد نیاز و آماده سازی آنها………………………………………………………………………………….. 26
2-3-5 تشکیل مدل، واسنجی و اعتبار سنجی…………………………………………………………………………………………….26
2-3-6 ارزیابی گزینه­های مدیریتی………………………………………………………………………………………………………………27
2-4 مدیریت یکپارچه منابع آب ……………………………………………………………………………………………………………………….27
2-5 انتخاب مدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-5 مدل WEAP …………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-6 پیشینه استفاده از مدل مدیریتی WEAP ……………………………………………………………………………………………34
فصل سوم: مواد و روش
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-2 ابعاد مکانی مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-3 حوضه رودخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-3-1 رودخانه گاماسیاب ……………………………………………………………………………………………………………………….43
3-3-2 رودخانه خرمرود ………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-3-3 رودخانه دینور ……………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-4 داده­های هیدرولوژیکی ………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-4-1 ایستگاه­های حوضه ……………………………………………………………………………………………………………………..46
3-4-1-1 ایستگاه پل­چهر ………………………………………………………………………………………………………………..46
3-4-1-2 ایستگاه دوآب ………………………………………………………………………………………………………………….46
3-4-1-3 ایستگاه آران ……………………………………………………………………………………………………………………47
3-4-1-4 ایستگاه پل­حاجی آباد …………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1-5 ایستگاه حیدر آباد ………………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1-6 ایستگاه پیرسلمان ………………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1-7 ایستگاه کله جوب ………………………………………………………………………………………………………….47
3-4-2 دبی رودخانه …………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-4-3 تبخیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5 سدهای حوضه ……………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-6 تقاضای آب …………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-6-1 نیاز کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-6-2 نیاز صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-6-3 نیاز شرب …………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-6-4 نیاز زیست محیطی …………………………………………………………………………………………………………………56
3-7 واسنجی و اعتبار سنجی مدل …………………………………………………………………………………………………………..56
3-7-1 گام زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-7-2 واسنجی مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-7-3 اعتبار سنجی مدل ………………………………………………………………………………………………………………….58

فصل چهارم: بررسی سناریوهای مختلف
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-2 سناریوی 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-2-1 سناریوی 1 الف …………………………………………………………………………………………………………………65
4-2-2 سناریوی 1 ب …………………………………………………………………………………………………………………..66
4-3 سناریو 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………67
4-3-1 سناریو 2 الف …………………………………………………………………………………………………………………….67
4-3-2 سناریو 2 ب ………………………………………………………………………………………………………………………69
4-4 سناریو 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
5-2 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………….75
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..77
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………….80فهرست اشکال
شکل صفحه
فصل دوم: پیشینه تحقیق


فرم در حال بارگذاری ...