1398/07/28

دانلود پایان نامه:دانشکده معماری

2-1- نمونه های خارجی.. 13
2-1-1- مدرسه پاوهاوس… 15
2-1-2- مدرسه هنر و معماری دانشگاه ییل.. 15
2-1-3- دانشگاه هاروارد. 17
2-1-4- دانشگاه آکسفورد. 20
2-2- نمونه داخلی.. 23
2-2-1- دانشگاه تهران. 23
2-2-2- هنرستان هنرهای زیبای اصفهان. 26
فصل سوم : مبانی نظری طرح
3-1- تاریخچه و تحول آموزش عالی ایران از آغاز تا وقوع انقلاب اسلامی.. 29
3-1-1- تاریخچه ی آموزش عالی در ایران. 29
3-1-2- پیش از اسلام. 30
3-1-3- دوران اسلامی.. 30
3-1-4- دوره معاصر. 31
3-2- اولین دانشگاه جامع ایران. 32
3-4- نظام آموزش عالی نوین در ایران. 35
3-4-2- ایجاد مدارس دیگر. 37
3-4-3- مدیریت مراکز آموزش عالی از دارالفنون تا تأسیس دانشگاه تهران. 37
3-5- تحول دانشگاه ها از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی.. 38
3-5-1- نحوه ی تأسیس دانشگاه تهران. 38
3-5-2- تأسیس دانشگاه های شهرستان ها 40
3-6- تاریخچه اولین دانشگاه جهان در ایران. 41
3-6-1- استادان‌ مدرسه‌ و بیمارستان‌ جندی‌ شاپور (عهد ساسانی‌) 45
3-6-2- استادان‌ جندی‌ شاپور در دوران‌ اسلامی‌ 45
3-7- مروری بر شیوه های آموزش هنر در ایران. 47
3-7-1- شیوه های سنتی آموزش هنر. 47
3-7-2- شیوه های نوین آموزش هنر.

2-1- نمونه های خارجی.. 13
2-1-1- مدرسه پاوهاوس… 15
2-1-2- مدرسه هنر و معماری دانشگاه ییل.. 15
2-1-3- دانشگاه هاروارد. 17
2-1-4- دانشگاه آکسفورد. 20
2-2- نمونه داخلی.. 23
2-2-1- دانشگاه تهران. 23
2-2-2- هنرستان هنرهای زیبای اصفهان. 26
فصل سوم : مبانی نظری طرح
3-1- تاریخچه و تحول آموزش عالی ایران از آغاز تا وقوع انقلاب اسلامی.. 29
3-1-1- تاریخچه ی آموزش عالی در ایران. 29
3-1-2- پیش از اسلام. 30
3-1-3- دوران اسلامی.. 30
3-1-4- دوره معاصر. 31
3-2- اولین دانشگاه جامع ایران. 32
3-4- نظام آموزش عالی نوین در ایران. 35
3-4-2- ایجاد مدارس دیگر. 37
3-4-3- مدیریت مراکز آموزش عالی از دارالفنون تا تأسیس دانشگاه تهران. 37
3-5- تحول دانشگاه ها از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی.. 38
3-5-1- نحوه ی تأسیس دانشگاه تهران. 38
3-5-2- تأسیس دانشگاه های شهرستان ها 40
3-6- تاریخچه اولین دانشگاه جهان در ایران. 41
3-6-1- استادان‌ مدرسه‌ و بیمارستان‌ جندی‌ شاپور (عهد ساسانی‌) 45
3-6-2- استادان‌ جندی‌ شاپور در دوران‌ اسلامی‌ 45
3-7- مروری بر شیوه های آموزش هنر در ایران. 47
3-7-1- شیوه های سنتی آموزش هنر. 47
3-7-2- شیوه های نوین آموزش هنر.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

48
3-7-3- سر چشمه های هنر. 48

48
3-7-3- سر چشمه های هنر. 48


فرم در حال بارگذاری ...