1398/07/17

دانلود پایان نامه راهکارهای طولانی شدن و تاخیر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

۲-۳ وضعیت پروژه های ساختمانی در ایران ۱۶
۲-۴ مشکلات صنعت ساختمان ۱۸
۲-۴-۱ مدیریت پروژه: ۱۸
۲-۴-۲ تکنولوژی کار ساختمانی: ۱۸
۲-۴-۳ کارایی نیرو کار: ۱۸
۲-۴-۴ تعلیم و تامین نیروی انسانی: ۱۹
۲-۴-۵ قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های فنی: ۱۹
۲-۴-۶ عدم ثبات در بازار: ۱۹
۲-۵ نحوه مدیریت پروژه های ساختمانی ۱۹
۲-۶ نقش مدیریت پروژه در ارتقاء پروژه های ساختمانی ۲۱
۲-۷ دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه ۲۲
۲-۷-۱ عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی) ۲۲
۲-۸ شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی ۲۷
۲-۸-۱ تعریف پیمان: ۲۹
۲-۸-۲ عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار در پیمان ها: ۳۰
۲-۸-۳ انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی: ۳۳
۲-۸-۴ دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه: ۳۴
۲-۸-۵ ادعاها عمده پیمانکار (Claim): 35
۲-۹ جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت ۴۰
۲-۹-۱ ساختار شکست ریسک: ۴۱
۲-۹-۲ مرحله شناسایی ریسکها: ۴۱
۲-۹-۳ مرحله ارزیابی ریسک ها: ۴۲
۲-۹-۴ شناسایی ریسکهای پروژه های ساخت ۴۳
۲-۹-۵ برنامه ریزی و کنترل پروژه: ۴۸
۲-۱۰ عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ، مشاور، پیمانکار ۵۲
۲-۱۱ ع

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

لل افزایش مدت زمان اجرای پروژه‌ها ازدیدگاه عوامل پروژه ۵۶
۲-۱۱-۱ کارفرما ۵۶
۲-۱۱-۲ مشاور ۵۷
۲-۱۱-۳ پیمانکار ۵۹
۲-۱۲ تبیین وضعیت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۲
۲-۱۳ آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۳
۲-۱۳-۱ بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور ۶۳
۲-۱۳-۲ افزایش هزینه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۴
۲-۱۳-۳ از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۶
۲-۱۳-۴ کاهش کیفی خدمات پیمانکاران ۶۷
۲-۱۳-۵ ایجاد اشتغال ناپایدار و کاهش سرمایه‌گذاری مولد ۶۷
۲-۱۴ عوامل طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۷
۲-۱۴-۱ عدم کفایت اعتبارات تأمین شده ۶۹
۲-۱۴-۲ عدم تخصیص کامل اعتبارات تأمین شده ۶۹