1398/07/29

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان

فیزیوگرافی، مرفولوژی و غیره خالی از اشكال نخواهد بود. لذا ابتدا باید مطالعات مرتبط به طور كامل انجام شده، سپس با استفاده از نتایج حاصله مدل­های تجربی قابل كاربرد در این مناطق را برگزید. ضمنا برای استفاده از فرمول های تجربی بایستی از ضرایب خاصی استفاده شود كه در اكثر موارد تعیین آنها مشكل و به قضاوت­های علمی و تجربه مطالعات صحرایی ارتباط پیدا می كند. در نتیجه جهت دستیابی به نتایج دقیق تر انجام بازدیدهای صحرایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

1-2- فرضیه ها
1- روابط تجربی برآورد رواناب قابل کاربرد در حوزه آبخیز بختگان می باشد.
2- با افزایش مساحت دقتهای روش های مختلف با یکدیگر فرق می کنند.
3- رابطه انتخاب شده برای حوزه های فاقد آمار قابل استفاده می باشد.

1-3- مواد و روش ها
ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.
استفاده از مدل های تجربی به منظور برآورد رواناب سالانه در حوضه های آبخیز مناطق خشك و نیمه خشك كه عمدتاً فاقد ایستگاه های آبسنجی می باشد از دیرباز در مطالعات هیدرولوژی مورد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...