1398/07/29

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

1ـ4   چارچوب نظری تحقیق 5

1ـ5   مدل تحلیلی تحقیق 6

1ـ6   قلمرو تحقیق – 6

1ـ6ـ1     قلمرو موضوعی تحقیق – 6

1ـ6ـ2     قلمرو مکانی تحقیق 6

1ـ6ـ3     قلمرو زمانی 6

2 فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق ———- 7

2ـ1   مقدمه 8

2ـ2   زنجیره تأمین – 9

2ـ3   تعریف مدیریت زنجیره تأمین 10

2ـ4   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 11

2ـ5   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت 11

2ـ6   مشکلات زنجیرۀ تأمین – 12

2ـ7   مفهوم اثر شلاقی – 14

2ـ8   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین 15

2ـ9   راههای مقابله با اثر شلاقی – 16

2ـ10 راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی 18

2ـ11 معیارهای عملکرد زنجیره تأمین – 19

2ـ12 موجودی در زنجیره تأمین – 20

2ـ13 مدل پویای زنجیره تأمین – 24

2ـ14 مدیریت زنجیره تأمین سبز 24

2ـ15 رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- 26

2ـ16 مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- 27

2ـ17 نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- 29

2ـ18 مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- 31

2ـ19 پوشش گسترده 31

2ـ20 کانال های دستیابی بیشتر 31

2ـ21 اطلاعات با کیفیت بالا 32

2ـ22 بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین 32

2ـ23 فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین 34

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2ـ24 وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور 35

2ـ25 یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت 36

2ـ26 یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت – 36

2ـ27 یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت 37

2ـ28 پیشینه پژوهش – 37

2ـ29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 37

2ـ30 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 42

3 فصل سوم  روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 52

3ـ1   روش اجرای تحقیق- 53

3ـ2   جامعه و نمونه آماری- 54

3ـ3   ابزار جمع آوری اطلاعات- 55

3ـ4   مقیاسهای پرسشنامه 56

3ـ5   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- 56

3ـ6   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- 56

4 فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- 58

4ـ1   مقدمه 59

4ـ2   توصیف نمونه 60

4ـ2ـ1     جنسیت- 60

4ـ2ـ2     تأهل- 60

4ـ2ـ3     سن- 61

4ـ2ـ4     تحصیلات- 62

4ـ2ـ5     سابقه خدمت- 62

4ـ3   بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- 63

4ـ4   همبستگی های بین متغیرهای تحقیق- 64

4ـ5   آزمون فرضیه ها 65

4ـ5ـ1     فرضیه اول- 65

4ـ5ـ2     فرضیه دوم 66

4ـ5ـ3     فرضیه سوم 68

4ـ5ـ4     فرضیه چهارم 69

4ـ5ـ5     فرضیه پنجم- 71

4ـ5ـ6     فرضیه ششم- 72

4ـ5ـ7     فرضیه اصلی- 74

4ـ6   تحلیل ساختاری- 75

5 فصل پنجم  بحث و نتیجه­گیری یافته­ها 76

5ـ1   بحث و نتیجه­گیری یافته­ها 77

5ـ1ـ1     فرضیه اول- 77

5ـ1ـ2     فرضیه دوم 77

5ـ1ـ3     فرضیه سوم 78

5ـ1ـ4     فرضیه چهارم 79

5ـ1ـ5     فرضیه پنجم- 80

5ـ1ـ6     فرضیه ششم- 81

5ـ1ـ7     فرضیه اصلی- 82

5ـ2   محدودیت های تحقیق- 83

5ـ3   پیشنهادات تحقیق- 83

5ـ4   پیشنهادات پژوهشی- 84

منابع و ماخذ 1

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه- 56

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- 60

جدول ‏4‑2 : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه- 60

جدول ‏4‑3 : توزیع فراوانی سن افراد نمونه- 61

جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62

جدول ‏4‑5 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62

جدول ‏4‑6 : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- 63

جدول ‏4‑7 : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین- 64

جدول ‏4‑8 : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس– 64

جدول ‏4‑9 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس– 65

جدول ‏4‑10 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– 65

جدول ‏4‑11 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس– 66

جدول ‏4‑12 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس– 67

جدول ‏4‑13 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس– 68

جدول ‏4‑14 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس– 69

جدول ‏4‑15 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– 69

جدول ‏4‑16 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– 70

جدول ‏4‑17 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– 71

جدول ‏4‑18 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– 72

جدول ‏4‑19 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– 72

جدول ‏4‑20 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– 73

جدول ‏4‑21 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس– 74

جدول ‏4‑22 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– 75

 

 


فرم در حال بارگذاری ...