1398/07/28

مدل­های فرهنگ سازمانی:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

مدل­های فرهنگ سازمانی:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”
مدل­های فرهنگ سازمانی

2-1-2-2-1-مدل براون

دراین مدل فرهنگ سازمانی به چهارنوع تقسیم­بندی شده است:

1)فرهنگ بوروکراتیک[1]:سازمانی که رسمیت رویه­های عملیاتی وهماهنگی سلسله مراتبی رابه کارمی­گیرد.

2)فرهنگ قبیله­ای[2]:سازمانی که دارای ویژگی­هاوصفات سنتی،وفاداری،تعهدشخصی،جامعه­پذیری گسترده وجامع،کارتیمی خودمدیریتی ونفوذاجتماعی است.

3)فرهنگ کارآفرینی[3]:به کاربردن سطح بالای خطر­پذیری،پویایی وخلاقیت این نوع فرهنگ نه تنها باسرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان می­دهدبلکه تغییرراایجادمی­کندوانعطاف­پذیری و آزادی درسازمان تشویق می­شودوبه افرادنوآورپاداش داده می­شود.

4)فرهنگ بازار:نیل به اهداف قابل اندازه­گیری وموردتقاضابه ویژه آنکه مالی ومبتنی

بربازارباشد.درفرهنگ بازارروابط بین فردوسازمان قراردادی است(مقیمی،1385).
مدل کوئین وگارث[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای فرهنگ
سلسله مراتبی
عقلائی
ایدئولوژیک
توافق ومشارکت
هدف
اجرای فرامین ودستورات
تحقق اهداف سازمانی مشخص
تحقق اهداف گسترده ورسالت­های سازمان
بقای گروه
معیارعملکرد
کنترل وثبات
بازدهی وراندمان
حمایت خارج ازسازمان
اتفاق وانسجام گروه
مرجع اختیار
قوانین ومقررات
رئیس
رهبرکاریزما
عضویت درگروه
منبع قدرت
دانش فنی
شایستگی
ارزش­ها
منابع غیررسمی
نحوه تصمیم­گیری
سلسله مراتبی
عقلایی
قضاوتی
مشارکتی
سبک رهبری
محافظه­کارانه
هدایتی وهدفدار
فردی ومخاطره­پذیر
حمایتی ودوستانه
شیوه پیروی وقبول
سرپرستی وکنترل
براساس قراردادباسازمان
تعهدبه ارزش­ها
تعهدبه گروه
معیار 

ارزشیابی اعضاء
ملاک­های رسمی
بازدهی ملموس
شدت تلاش­ها
کیفیت روابط
انگیزش
امنیت
توفیق
رشد
صمیمیت وهمبستگی
فرهنگ سازمانی رابه چهاردسته:فرهنگ عقلایی،فرهنگ ایدئولوژیک،فرهنگ توافق ومشارکت و درانتها فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم نموده­اند و نه نوع متغیرعمده سازمانی که در هریک از انواع فرهنگ­های یادشده وضعیتی خاص دارند را معرفی کرده­اند که عبارتنداز: هدف سازمان، معیارعملکردسازمان،مرجع اختیارسازمان،منبع قدرت،نحوه تصمیم­گیری،سبک رهبری،شیوه پیروی و قبول معیارارزشیابی اعضاءوانگیزش کارکنان.به اعتقادآن­هامی­توان فرهنگ هرسازمان راباتوجه به این متغیرهادریک گروه فرهنگی مشخص قراردارد (کوئین،1980).

جدول 2-3:مشخصات فرهنگ سازمانی براساس مدل کوئین(شریف­زاده،1377)

[1].Bureaucratic Culture

[2].Clan Culture


فرم در حال بارگذاری ...