1399/02/07

پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران

 

 

تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن دختران.

1-4-2- اهداف ویژه

مطالعه اثر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن ( VO2 max و کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم ) دختران .

مطالعه اثر دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران .

مطالعه اثر چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم )دختران .
مقایسه اثر 1، 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم)دختران.
1-5- فرضیه های تحقیق

 

فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران  اثر دارد .

فرضیه 2 : دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

فرضیه 3 : چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

فرضیه 4 : بین 1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران تفاوت معنی داری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

1- دامنه سنی آزمودنی ها بین 20-26 سال می باشد .

2- سه ساعت قبل از آزمون افراد از خوردن غذا خودداری کردند .

3- جنسیت افراد مؤنث بود.

4- قد و وزن افراد اندازه گیری شد .

5- آزمودنیهای تحقیق شامل افراد فعال اما غیر تمرین کرده بودند .

6-آزمودنیهای تحقیق فاقد هرگونه بیماری قلبی عروقی بودند.

1-7- محدودیتهای تحقیق

عوامل استرس وترس از آزمایش
عوامل فشارزای خارجی (مانند فشارهای درسی و خانوادگی).
عوامل ژنتیکی (از جمله تفاوت در نوع تارهای عضلانی).
فعالیت بدنی خارج از محیط آز


فرم در حال بارگذاری ...