1398/07/29

پایان نامه ارائه چارچوب مدیریت دانش در سازمان‏های دانش‏محور مورد مطالعه ستاد فناوری نانو ایران

1-5- روش تحقیق……………………………….. 9

1-6- جامعه آماری و روش گردآوری داده‌ها…………………… 10

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری…………………………. 11

1-8- واژگان تخصصی……………………………… 11

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمه………………………………….. 14

2-2-تاریخچه…………………………………. 16

2-3- مقایسه داده، اطلاعات و دانش……………………….. 17

2-4-انواع دانش………………………………… 19

2-5- مدیریت دانش و ضرورت آن………………………… 22

2-6- سیستم‏های خبره، هوش مصنوعی و مدیریت دانش………………. 25

2-7- رویکردهای موجود نسبت به مدیریت دانش………………….. 27

2-8- فرآیند های مدیریت دانش…………………………. 29

2-9- سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش……………………… 35

2-10- نگرش دانش- محور به سازمان………………………. 36

2-11- سازمان دانش محور…………………………… 37

2-12- مدیریت دانش در سازمان دانش‏محور……………………. 41

2-13- ساختار و جو سازمانی برای سازمان‌های دانش محور……………… 44

2-14- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش……………………. 48

2-16- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور………… 59

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………….. 65

3-2- روش تحقیق……………………………….. 66

3-3-جامعه آماری و تعداد نمونه…………………………. 68

3-4-روش تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………. 68

3-5- مراحل انجام پژوهش……………………………. 70

3-6- سوالات تحقیق……………………………… 71

3-7- فرضیه‏های تحقیق…………………………….. 71

3-8- تشریح چارچوب عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور….. 72

3-9-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………….. 87

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-9-1- روایی ابزار اندازه گیری………………………… 87

3-9-2- پایایی ابزار اندازه گیری……………………….. 88

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………….. 91

4-2- ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………… 92

4-3-آزمون اهمیت عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور………. 94

4-4-آزمون توانایی سنجش عوامل موفقیت مدیریت دانش توسط شاخص‌ها……….. 99

4-5- مطالعه موردی……………………………… 113

4-5-1- معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو…………………. 113

4-5-2- ضرورت به کار گیری مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو…… 115

4-5-3- آمادگی برای مدیریت دانش…………………….. 117

4-5-4-ارزیابی آمادگی مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو………. 118

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………. 142

5-2-خلاصه فصل‌های پیشین…………………………. 143

5-3-نتایج و یافته‌های تحقیق………………………….. 146

5-4-چارچوب نهایی شده در این تحقیق…………………….. 151

5-5- مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات قبلی…………………… 153

5-6- پیشنهادات مستخرج از پایان نامه……………………… 156

5-7- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده…………………….. 159

فهرست منابع………………………………. 161

پیوست‌ها………………………………… 173

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

جدول 2-1- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………21

جدول 2- 2‏- رویکردهای فرایندی و تعاملی در مدیریت دانش …………………………………………………………29

جدول 2- 3- مروری بر سایر چارچوب‏های مدیریت دانش ………………………………………………………………..34

جدول 2- 4- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش مستخرج از ادبیات موضوع ……………………………….55

جدول 2-5- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور مستخرج از ادبیات…62

جدول 3- 1 – عوامل و شاخص‌های موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور ………………..74

جدول 3- 2 – آزمون آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………..89

جدول 4-1- ویژگی‌های جمعیت شناختی خبرگان پاسخگو به پرسشنامه اول ……………………………………93

جدول 4-2- اطلاعات قسمت اول پرسشنامه اول (اهمیت عوامل) …………………………………………………….95

جدول 4- 3- آزمون دو جمله‌ای قسمت اول پرسشنامه اول (اهمیت عوامل) ……………………………………96

جدول 4- 4- رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت عوامل بر مبنای آزمون فریدمن ……………………………..98

جدول 4- 5- توانایی سنجش شاخص‌ها برای عامل پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی ……………………..100

جدول 4-6 -توانایی سنجش شاخص‌ها برای عامل ساختار و زیرساخت‌های سازمانی ……………………101

جدول 4-7-توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی …………………….103

جدول 4-8 -توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل فرهنگ سازمانی ………………………………………………104

جدول 4-9-توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد ……………………….106

جدول 4-10-توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل زیر ساختارهای سیستم‌های اطلاعاتی …………..107

جدول 4-11- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل کار تیمی و گروه‌های تعامل اجتماعی ………….108

جدول 4-12- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل مدیریت تغییر ……………………………………………….110

جدول 4-13- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل استراتژی و اهداف …………………………………………111

جدول 4-14- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل فرایند های مدیریت دانش ……………………………112

جدول 4-15 -آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل‏‏پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….119

جدول 4 -16-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل ساختار و زیر ساخت های سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………120

جدول 4-17 -آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

جدول 4 – 18- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل فرهنگ سازمانی ……………..124

جدول 4-19- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

جدول 4- 20- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل زیر ساختار های سیستم‌های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4- 21-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل کار تیمی و گروه‌های تعامل اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..128

جدول 4- 22-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل مدیریت تغییر …………………….130

جدول 4- 23-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل استراتژی و اهداف ………………131

جدول 4- 24- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل فرآیند های مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

جدول 4- 25- جدول اطلاعات امتیاز مطلوب عوامل موفقیت مدیریت دانش و امتیاز عوامل در ستاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135

جدول 4- 26-رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در ستاد نانو بر مبنای آزمون فرید من …..137

جدول 4- 27- آزمون Mann-Whitney U به منظور مقایسه وضعیت جاری مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وضعیت مطلوب مدیریت دانش ………………………………………………………139

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه

شکل 2-1- تفاوت داده، اطلاعات و دانش …………………………………………………………………………………………..17

شکل 2-2- چرخه‌ی مدیریت دانش سازمانی و فرآیندهای اصلی ………………………………………………………33

شکل 3-1- چارچوب پیشنهادی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

شکل 5-1- چارچوب نهایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور …….152

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 4-2- مقایسه وضعیت فعلی مدیریت دانش در ستاد نانو با وضعیت مطلوب ………………………..136

فصل اول
مقدمه وکلیات طرح تحقیق

1-مقدمه و کلیات طرح تحقیق
1-1-مقدمه

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی، کشورها و نیز سازمان‏ها در تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود درون سازمانی و یا اطلاعات تصادفی کسب­شده از فضای پیرامون اکتفا نمی­کنند و در حقیقت داشتن اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز از فضای اطراف یکی از ابزارهای قدرت در سطح ملی و سازمانی محسوب می­شود. از این رو سازمان­ها تلاش می­کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد محیط کسب­وکار و فعالیت خود دست یابند و از آن‌ها به طور مؤثر در برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود بهره بگیرند (Clarke& Turner, 2004). این که دانش یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان در نظر گرفته می‌شود غیر قابل انکار است و به طور فزاینده‌ای برای حفظ مزیت رقابتی سازمان، مدیریت می‌شود ( Chang et al , 2009).

در صنایع با تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های مبتنی بر دانش از قبیل نانو و بیوتکنولوژی حیطه‌های جدیدی ظهور، تکامل و به بلوغ می‌رسد و خیلی سریع از رده خارج می‌شود بنابراین، مدیران


فرم در حال بارگذاری ...