1398/07/28

پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان ……….. 68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………………………………….. 72
الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ………………………………………………………….. 74
ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………………………………………….. 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ……………………………………………………………. 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………………………………………. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 …………………………………………………………………………. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………………………………………….. 79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانند ………. 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ………………………………………………. 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ………………………………………. 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی……….94
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ……………………………………………………………… 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117
الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117
ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118
الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119


فرم در حال بارگذاری ...