1398/07/29

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : رابطه بین ترکیب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه. 37
3-2- روش پژوهش… 37
3-3- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری…. 37
3-4- متغیرهای پژوهش… 38
3-4-1- شاخص توده بدنی (BMI) … 38
3-4-2- نسبت محیط كمر به محیط باسن (WHR)….. 39
3-4-3- تست كوپر (12 دقیقه دور دویدن) …… 39
3-4-4- تست انعطاف پذیری……. 41
3-4-5- تست چابكی ایلینویز…… 41
3-4-6- تست دراز نشست… 42
3-4-7-پرسش نامه بین المللی فعالیت بدنی………43
3-5- ابزارهای پژوهش… 44
3-6- شیوه اجرای پژوهش… 44
3-7- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها 45
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1-مقدمه. 47
4-2- یافته‌های توصیفی.. 47
4-3- یافته‌ها استنباطی.. 51
4-4- یافته‌های جانبی…… 53
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 57
5-2- بحث و نتیجه گیری.. 57
5-3- پیشنهادات پژوهش… 64
منابع. 66
ضمایم 73
چكیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید.
در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل كلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فرهنگیان استان سمنان بود كه از این میان 177 نفر به صورت تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب


فرم در حال بارگذاری ...