1398/07/29

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی:بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

4-9-2 کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف…………………………… 56
5-9-2 عوارض نامطلوب ………………………………………………………………… 57
6-9-2 درمان…………………………………………………………………………………. 58
10-2 اختلالات وابسته به حشیش……………………………………………………… 59
1-10-2 همه گیری شناسی……………………………………………………………… 60
1-1-10-2 شیوع و روندهای اخیر…………………………………………………… 60
2-1-10-2 نوروفارماکولوژی…………………………………………………………. 61
3-10-2 اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش……………………………………….. 62
4-10-2 اختلال اضطرابی ناشی از حشیش………………………………………… 63
5-10-2 درمان و بازتوانی………………………………………………………………. 63
11-2 اختلال وابسته به کوکائین……………………………………………………….. 66
1-11-2 همه گیری شناسی……………………………………………………………… 66
2-11-2 هم ابتلائی…………………………………………………………………………. 67
3-11-2 سبب شناسی……………………………………………………………………… 67
1-3-11-2 عوامل ژنتیک ………………………………………………………………… 67
2-3-11-2 عوامل اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………… 68
3-3-11-2 یادگیری و شرطی شدن………………………………………………….. 68
4-3-11-2 عوامل دارویی……………………………………………………………….. 69
4-11-2 نوروفارماکولوژی……………………………………………………………… 69
5-11-2 سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن……………………………….. 71
6-11-2 اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین …………………………………….. 71
7-11-2 اختلال خلقی ناشی از کوکائین ……………………………………………. 72
8-11-2 اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ……………………………………… 72
9-11-2 اثرات نامطلوب ………………………………………………………………….. 72
1-9-11-2 اثرات بر عروق مغزی…………………………………………………….. 73
2-9-11-2 اثرات قلبی…………………………………………………………………….. 73
3-9-11-2 حملات تشنجی………………………………………………………………. 74
10-11-2 درمان و بازتوانی…………………………………………………………….. 74
12-2 اختلالات وابسته به مواد توهم زا……………………………………………… 76
1-12-2 نوروفارماکولوژی……………………………………………………………… 77
2-12-2 مصرف داروهای توهم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

زا…………………………………………………… 77
3-12-2 آثار روان شناختی……………………………………………………………… 78
4-12-2 مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی……………………………………………… 79
5-12-2 اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا……………………………. 80
6-12-2 اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا……………………………………… 81
7-12-2 درمان………………………………………………………………………………. 81
13-2 اختلالات مربوط به مواد استنشاقی…………………………………………… 82
1-13-2 نوروفارماکولوژی……………………………………………………………… 83
2-13-2 اثرات نامطلوب ………………………………………………………………….. 84
3-13-2 درمان………………………………………………………………………………. 85
14-2 اختلالات مربوط به نیکوتین……………………………………………………… 85
1-14-2 همه گیری شناسی……………………………………………………………… 87
2-14-2 بیماران روانی……………………………………………………………………. 88
3-14-2 نوروفارماکولوژی……………………………………………………………… 88
4-14-2 سبب یابی وابستگی به نیکوتین…………………………………………….. 89
5-14-2 اثرات نامطلوب ………………………………………………………………….. 90
6-14-2 مزایای بهداشتی ترک سیگار……………………………………………….. 90
7-14-2 درمان………………………………………………………………………………. 91
1-7-14-2 درمانهای روان شناختی…………………………………………………. 91
2-7-14-2 درمانهای روانی- دارویی……………………………………………….. 92
15-2 اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)…………………………….. 93
1-15-2 همه گیری شناسی……………………………………………………………… 95
2-15-2 نوروفارماکولوژی……………………………………………………………… 96
3-15-2 هم ابتلائی…………………………………………………………………………. 97
4-15-2 سبب شناسی……………………………………………………………………… 98
1-4-15-2 عوامل روانی- اجتماعی………………………………………………….. 98
2-4-15-2 عوامل ژنتیک و زیستی…………………………………………………… 98
3-4-15-2 نظریه روانپویشی…………………………………………………………… 99
16-2 اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)………………. 100
1-16-2 همه گیری شناسی……………………………………………………………… 100
2-16-2 نورفارماکولوژی……………………………………………………………….. 100
3-16-2 اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین………………………………………. 101
4-16-2 اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین……………………………… 101
5-16-2 درمان………………………………………………………………………………. 101
2-2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 102
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 105
1-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………….. 105
2-3 جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………. 105
3-3 ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………….. 105
4-3 تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………… 106
5-3 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………….. 106
6-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………. 107
7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………. 108
فصل چهارم: یافته های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… 121
1-5 چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟………………………………….. 121
2-5 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………….. 124
3-5 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………. 124
پیشنهادهایی به والدین……………………………………………………………………… 124
پیشنهادهایی به مسوولین …………………………………………………………………. 125
4-5 محدود کردن دسترسی به دارو…………………………………………………. 127
5-5 آموزش و پیشگیری………………………………………………………………….. 128
6-5 بهبود درمان و پژوهش…………………………………………………………….. 129
7-5 توصیه های محافظت کننده………………………………………………………… 130
8-5 فهرست منابع:………………………………………………………………………….. 133
منابع فارسی……………………………………………………………………………………. 134
منابع خارجی…………………………………………………………………………………… 135
ضمیمه ………………………………………………………………………………………….. 136

فهرست جداول
عنوان مطالب صفحه
1- جدول شماره (1-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین……… 110
2- جدول شماره (2-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سن 111


فرم در حال بارگذاری ...