1398/07/29

پایان نامه ارشد :طراحی و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسی اثرات فرآیند بر روی ورق های فولاد کم کربن

1-2- بیان مسأله.. 4
1-3- اهداف تحقیق.. 4
1-4- تعریف کلید واژهای.. 5
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه.. 7
2-2- تغییر شکل پلاستیک شدید.. 8
2-3- فرایند های تجربی تغییر شکل پلاستیک شدید.. 8
2-3-1- فرایند پرس کاری با کانال‌های همسان زاویه دار( ECAP) 9
2-3-2- روش فشار و اکستروژن متوالی (CEC).. 11
2-3-3- تغییر شکل پلاستیکی شدید پیچشی تحت فشار زیاد( HPT).. 12
2-3-4- فرایند کنگره ای محدود شده (CGP).. 13
2-4- فاکتور های عملی موثر در فرایند پرس کاری به کانال‌های همسان زاویه دار.. 15
2-4-1- تأثیر زاویه کانال (f).. 16
2-4-2- تأثیر زاویه انحنا (y).. 19
2-5- فرایند های پیوسته با ECAR.. 21
2-6- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR) 22
2-6-1- تأثیر لقی در فرایند ECAR.. 23
2-6-2- تأثیر فرایند ECAR بر فرم پذیری و ناهمسانگردی صفحهای ورق 25
2-6-3- تأثیر فرایند ECAR بر روی رسوبات شیمیایی موجود در میکرو ساختار.. 26
2-6-4- تأثیر فرایند ECAR بر روی ریز دانه شدن ذرات فریت و ناپدید شدن باند های فریت- پرلیت در نمونه فولادی.. 28
2-6-5- تحلیل و بررسی تغییر شکل انباشته شده در طی فرایند ECAR 29
2-6-6- ت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

أثیر تعداد پاسها و مسیر فرایند بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی ورق در فرایندECAR.. 31
2-7- جمع بندی.. 37
فصل سوم: روش های آزمایشگاهی
3-1- روش و طرح تحقیق.. 39
3-2- مواد و لوازم مورد استفاده و فرآیند تحقیق.. 39
3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری.. 42
3-4- ابزار گردآوری داده‌ها.. 42
3-5- روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات).. 43
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات).. 43
فصل چهارم: بحث و بررسی موضوع
4-1-مقدمه.. 45
4-2- بررسی روند سختی در فولاد.. 45
4-3- بررسی نتایج مربوط به آزمایش ازدیاد طول.. 46
4-4- بررسی روند تغییرات استحکام تسلیم در فولاد.. 47
4-5- بررسی روند تغییرات در استحکام نهایی فولاد.. 47


فرم در حال بارگذاری ...