1398/07/29

پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

1-7-2-3- ایهام تام ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2-4- ایهام تبادر………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2- 5 – ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2-6- ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-2-7- ایهام تناسب……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2-8-ایهام تناسب تلمیحی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2-9- ایهام در ایهام ترجمه……………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-2-10- ایهام در ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2-11- ایهام در ایهام تناسب…………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-12- ایهام سمعی ………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-13- ایهام مجرّد ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-2-14- ایهام مرشّحه………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-15- ایهام موشّح…………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-8- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل دوم : چهارچوب مفهومی پژوهش …………………………………………………………13

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-1- مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1-تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-2-انواع سبک………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-3- عوامل سازنده‌ی یک سبک………………………………………………………………………………………………………17

2-2-4- تأثیر صناعات بلاغی بر پدیدار شدن سبک……………………………………………………………………………..18

2-2-4-1- صناعات بلاغی……………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-4-2- بلاغت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-4-3- بیان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-4-4- بدیع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-4- 5- ایهام…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-4-6- مراعات نظیر (تناسب)……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4-7- تلمیح………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4-8- تضاد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- سبک عراقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3-1- ویژگی‌های سبک عراقی…………………………………………………………………………………………………… 23

فصل سوم : زندگی نامه وآثار حافظ ……………………………………………………………25

3-1- زندگی نامه حافظ………………………………………………………………………………………………………………………. 26

3-1-1- نسب، تولّد و کودکی……………………………………………………………………………………………………………. 26


فرم در حال بارگذاری ...