1398/07/29

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح


عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل اول: مفاهیم وکلیات
مبحث اول: تعاریف………………………………………………………………………………………………. 7
گفتار اول:تعاریف اصطلاحی و حقوقی مهر و نحله…………………………………………………………… 7
بند اول: مفهوم عام مهر…………………………………………………………………………………………………… 7
بند دوم: تعریف فقهی و حقوقی مهر………………………………………………………………………………… 8
بند سوم: تعریف نحله…………………………………………………………………………………………………….. 9
گفتار دوم: تاریخچه مهر…………………………………………………………………………………….. 9
بند اول: مهر در ایران………………………………………………………………………………………………. 9
بند دوم: مهر در اسلام……………………………………………………………………………………………. 11
گفتار سوم: فلسفه مهر…………………………………………………………………………………………. 12
بند اول: ایجاد محبت و علاقه…………………………………………………………………………………. 13
بند دوم: تحکیم بنیان خانواده……………………………………………………………………………………………. 14
بند سوم: مکمل سهم الارث…………………………………………………………………………………….. 15
گفتار چهارم: اقسام مهر………………………………………………………………………………………………… 16
بند اول: مهرالمسمی……………………………………………………………………………………………………… 17
بنددوم: مهرالسنه…………………………………………………………………………………………………………… 18
بند سوم: مهرالمتعه…………………………………………………………………………………………………………. 19
گفتار پنجم: ادلّه­ی وجوب مهر……………………………………………………………………………….. 21
بند اول: قرآن……………………………………………………………………………………………………. 21
بند دوم: سنّت…………………………………………………………………………………………………………….. 22
بند سوم: عقل………………………………………………………………………………………………………………. 23
بند چهارم: اجماع…………………………………………………………………………………………………………… 23
گفتار ششم: شرایط مهر……………………………………………………………………………………………….. 24
بند اول: مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………… 24
بنددوم: قابل تملک بودن………………………………………………………………………………………………… 25
بند سوم: معلوم بودن……………………………………………………………………………………………………….. 26
بند چهارم: قابلیت تسلیم………………………………………………………………………………………………… 26
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>مبحث دوم:نظریه های مهر………………………………………………………………………………………………. 28
گفتار اول: نظریه کارکردگرایی…………………………………………………………………………………………. 28
گفتار دوم: نظریه مبادله…………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار سوم: نظریه های اندیشمندان مسلمان……………………………………………………………………….. 29
بند اول: مهریه در مقابل استمتاع………………………………………………………………………………………. 29
بند دوم:مهریه در مقابل بضع…………………………………………………………………………………………… 29
بند سوم: مهریه پاسخی به نیاز فطری…………………………………………………………………………….. 29
بند چهارم: مهریه مکمل سهم الارث………………………………………………………………………………… 29
بند پنجم: مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق…………………………………………………………………………. 30
گفتار چهارم: آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه……………………………………………………………… 30
بند اول: ارضای نیاز فطری…………………………………………………………………………………………. 31
بند دوم: مهریه به عنوان بیمه اجتماعی…………………………………………………………………………… 31
بند سوم: ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده …………………………………………………………………. 31
بند چهارم: مهریه به­عنوان یک ارزش نمادین ……………………………………………………………………. 31
مبحث سوم: علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر…………………………………………………… 32
گفتار اول: مسأله چشم هم چشمی…………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: نسیه بودن مهریه………………………………………………………………………………….. 34
گفتار سوم: غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های مادی……………………………………………………. 34
گفتار چهارم:عدم استیفای حقوق کامل زن …………………………………………………………………… 36
گفتار پنجم: مهار طلاق و کنترل نوجویی های مرد……………………………………………………….. 36
گفتار ششم: تقابل با تضعیف اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………….. 36
گفتار هفتم: واکنش بی توجهی تاریخی…………………………………………………………………………….. 36
مبحث چهارم: تدابیر دین اسلام برای مهار طلاق…………………………………………………………… 37
گفتار اول :ارتقای منزلت اجتماعی زن………………………………………………………………………….. 37
گفتار دوم: بالا رفتن هزینه ها و تشریفات ازدواج…………………………………………………………….. 38
گفتار سوم: شیوع ازدواج های برون فامیلی……………………………………………………………………….. 38
گفتار چهارم: کمال یابی زن………………………………………………………………………………………. 39
مبحث پنجم: کارکردهای منفی افزایش مهریه ……………………………………………………………….. 39
گفتار اول: افزایش سن ازدواج ……………………………………………………………………………….. 39
گفتار دوم: تغییر در نوع همسرگزینی……………………………………………………………………….. 40
گفتار سوم: کاهش نرخ ازدواج………………………………………………………………………………… 40
گفتار چهارم: ایجاد خصومت و دشمنی……………………………………………………………………… 40
گفتار پنجم: تحمل اجباری زندگی­های تصنعی……………………………………………………………….. 40
فصل دوم: مهریه در حقوق و فقه
مبحث اول: ماهیت حقوقی مهر……………………………………………………………………………….. 44
گفتار اول: ماهیت مهر در نکاح دائم…………………………………………………………………………….. 44
گفتار دوم: مهر به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله………………………………………………… 46
گفتار سوم: مهر در نکاح منقطع………………………………………………………………………………… 48
بند اول: ماهیت مهر در نکاح منقطع……………………………………………………………………………….. 49
بنددوم:مهر ما به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله در نکاح منقطع…………………………………… 49
بند سوم: ذکر مهر شرط صحت نکاح منقطع……………………………………………………………………… 51
گفتار چهارم : شروط ناظر در مهر………………………………………………………………………………. 52
بند اول: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط……………………………………………………………………………… 52
بنددوم: ویژگی های شروط ضمن عقد……………………………………………………………………….. 54
بند سوم: شروط مربوط به مهر………………………………………………………………………………………… 55
مبحث دوم: میزان مهر…………………………………………………………………………………………… 58
گفتار اول: معیار حاکم بر مهر…………………………………………………………………………………… 58
گفتار دوم: قواعدحاکم بر میزان مهر ………………………………………………………………………………….. 59
بند اول: میزان مهر از منظر آیات…………………………………………………………………………………… 60
بند دوم: میزان مهر از منظر روایات………………………………………………………………………………. 61
بند سوم: مقدار مهر از منظر قانون و فقهای عامه…………………………………………………………………. 61
مبحث سوم: قواعد اخلاقی حاکم بر مقدار مهر……………………………………………………………….. 62
گفتار اول: استحباب قلّت مهر…………………………………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: اصلاح انگیزه های افزایش مهر…………………………………………………………………………. 64
گفتار سوم : مهر زوجه در قبال مهر معیوب:…………………………………………………………………….. 66
گفتار چهارم: مهر در ازدواج موقت یا متعه……………………………………………………………………….. 66
فصل سوم افزایش یا کاهش مهر بعد از عقد نکاح از منظر فقه و قانون
مبحث اول : تغییر میزان مهریه از دیدگاه قانون مدنی……………………………………………………….. 70
گفتار اول : افزایش مهر……………………………………………………………………………………………… 70
گفتار دوم: کاهش مهریه ……………………………………………………………………………………………….. 70
بند اول: اقراربر کاهش مهریه……………………………………………………………………………………….. 70
بند دوم: ابراءکل یا جزئی از مهر………………………………………………………………………………………. 71
گفتار سوم: وضعیت و ماهیت تغییر مهر……………………………………………………………………….. 72
مبحث دوم: امکان یا عدم امکان تغییر میزان مهر……………………………………………………………… 72
گفتار اول: میزان مهر در فقه امامیه……………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم: تغییر مقدار مهر در فقه اهل سنت……………………………………………………………………. 74
گفتار سوم: تغییر مقدار مهر در حقوق موضوعه……………………………………………………………… 74
گفتار چهارم: دلایل افزایش و یا کاهش مهریه…………………………………………………………….. 75
گفتار پنجم: بررسی صحت یا عدم صحت افزایش مهریه­های سنگین……………………………………… 76
بند اول: معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله………………………………………………………………. 77
بند دوم: اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله…………………………………………………………… 78
گفتار ششم: امکان تحدید یا کاهش میزان مهریه……………………………………………………………… 79
بند اول: امکان تغییر احکام و شرایط آن………………………………………………………………………. 79
بند دوم: تحولات مؤثر در کاهش و افزایش مهریه بعد از نکاح…………………………………………. 83
مبحث سوم: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده و تبصره­های آن………………………… 85
گفتار اول: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی……………………………………………………………………………….. 85
بند اول: متن ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده (مصوب 1389)…………………………………….. 85
بند دوم: تبصره­­ی 1 ماده 25 ……………………………………………………………………………………. 86
بند سوم: تبصره­ی 2 ماده­ی 25 ………………………………………………………………………………… 86
بند چهارم: تبصره­ی 3 ماده­ی 25 …………………………………………………………………………………. 87
بند پنجم: تبصره­ی 4 ماده­ی 25 ………………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم: کارایی نداشتن ماده­ی 25 در جلوگیری از حبس زوج ……………………………………….. 88
گفتار سوم: عطف به ماسبق شدن ماده­ی 25 ………………………………………………………… 88
گفتار چهارم: اصل آزادی اراده…………………………………………………………………………………………. 89
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 92
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….. 96
ضمائیم پیوست…………………………………………………………………………………………………………….. 100


فرم در حال بارگذاری ...