1398/07/29

پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………9

1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..9

2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………10

3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….10

4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………10

5- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..10

گفتار¬سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..11

گفتار¬چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..12

گفتار¬پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………12

گفتار¬ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….13

گفتار¬هفتم: ارزش¬های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….13

گفتار¬هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..13

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………14

گفتار¬اول: بررسی دیدگاه¬های مختلف……………………………………………………………………………………..14

1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

14

2- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….14

3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14

گفتار¬دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15

گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15

گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20

گفتار¬اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20

گفتار¬دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه¬ی حقوق بشر……………………………………………..22

1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22

2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه¬ی بعثت……………………………………………………………………………..24

3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26

الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26

ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27

پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27

4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28

5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28

6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29

گفتار¬سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29

1- ویژگی¬های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30

2- انگیزه¬های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31

فصل دوم: بررسی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34

بخش اول: نگاهی به اسناد بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………35

گفتار¬اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35

گفتار¬دوم: میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36

گفتار¬سوم: میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37

1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37

2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38

گفتار¬چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38

گفتار¬پنجم: کنوانسیون بین¬المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38

گفتار¬ششم: کنوانسیون بین¬المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39

گفتار¬هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40

گفتار¬هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40

گفتار¬نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41

گفتار¬دهم: کنوانسیون بین¬المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه¬ای حقوق بشر…………………………………………………………43

گفتار¬اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43

1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44

2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44

گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45

1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46

گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46

گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46

1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47

2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48

3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49

گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50

1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی……………………………………………………………….51

2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52

گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54

1- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54

2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56

الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57

پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57

ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 با تاکید بر راه¬کارهای تقریب-…………………………………………………………………58¬

بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59

گفتار¬اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61

1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61

2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62

3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65

4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66

5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66

گفتار¬دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66

1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67

2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68

3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71

الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72

ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72

پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73

4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی¬های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73

گفتار¬سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75

1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76

2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78

3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78

4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79

بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81

گفتار¬اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82

گفتار¬دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84

گفتار¬اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85

گفتار¬دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85

گفتار¬سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87

ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88
الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88

ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89

2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90

الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90

یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91

دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91

سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93

ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93

3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94

5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95

الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95

ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96

گفتار¬چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97

گفتار¬پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97

1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97

2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98

3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99

گفتار¬ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99

بخش چهارم: راه¬کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100

گفتار¬اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100


فرم در حال بارگذاری ...