1399/02/07

پایان نامه تاثیر افزایش مسافت توجه بیرونی و ترجیح افراد بر دقت اجرا و فعالیت EMG عضلات در پرتاب دارت

هدف کلی:تعیین تاثیر افزایش مسافت توجه بیرونی و الگوی ترجیحی انتخابی فرد بر دقت اجرا ومیزان فعالیت EMG عضلات.
اهداف اختصاصی:

تعیین تاثیر افزایش مسافت توجه بیرونی بر دقت اجرا در پرتاب دارت.
تعیین تاثیر الگوی ترجیهی توجه بیرونی فرد بر دقت اجرا در پرتاب دارت.
تعیین تاثیر افزایش مسافت توجه بیرونی بر میزان فعالیت EMG عضلات در پرتاب دارت.
تعیین تاثیر الگوی ترجیهی توجه بیرونی فرد بر میزان فعالیت EMG عضلات در پرتاب دارت.
 
 
 
 

فرضیه های تحقیق:

فرض کلی:
افزایش مسافت توجه بیرونی و الگوی ترجیحی انتخابی فرد بر دقت اجرا ومیزان فعالیت EMGعضلات در پرتاب دارت تاثیر دارد.
فرضیات اختصاصی:

افزایش مسافت توجه بیرونی بر دقت اجرا تاثیر مثبت دارد.
افزایش مسافت توجه بیرونی بر میزان فعالیت EMG عضلات تاثیر مثبت دارد.
الگوی ترجیهی توجه بیرونی فرد بر دقت اجرا تاثیر مثبت دارد.
الگوی ترجیهی توجه بیرونی فرد بر میزان فعالیتEMG عضلات تاثیر مثبت دارد.
پیش فرض­های تحقیق
آزمودنی­ها همگی در مهارت­ مورد آزمون (پرتاب دارت) ­مبتدی بودند.
آزمودنی­ها انگیزه لازم برای شرکت در آزمون را دارند.
آزمودنی­ دستورالعمل اجرای کار را درک کرده و در خلال آزمایش آن­را رعایت می­کنند.
 


محدودیت­های تحقیق
محدودیت های این تحقیق شامل دو دسته هستند:
محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر

انتخاب افراد راست دست به عنوان گروه آزمودنی
انتخاب پسران دانشجوی تربیت بدنی 19 تا 24 سال
انتخاب افرادی که در مهارت پرتاب دارت مبتدی بوده
محدودیت های غیرقابل کنترل پژوهشگر

توجه ناخواسته آزمودنی ها به علائمی که مد نظر محقق نیستند.
عدم کنترل جریان برق شهری


فرم در حال بارگذاری ...