1399/02/07

پایان نامه تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

جدول 4-14 . توصیف مولفه انتقال دانش. 98
جدول 4-15. آزمون t مربوط به انتقال دانش. 98
جدول 4-16 . توصیف مولفه کاربرد دانش. 99
جدول 4-17. آزمون t مربوط به کاربرد دانش. 99
جدول 4-18. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط سن و پاسخ به سوالات 100
جدول 4-19. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط جنسیت و پاسخ به سوالات 101
جدول 4-20. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط تحصیلات و پاسخ به سوالات 102
جدول 4-21. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط پست سازمانی و پاسخ به سوالات 104
فهرست اشکال
 
شکل 2-1.مراحل پیاده‌سازی مدیریت دانش و اندازه‌گیری آن بر پایه منحنی بل 27
شکل 2-2 مدل مراحل بلوغ مدیریت دانش. 38
شکل 2-3.: ماتریس بهره‌وری منابع انسانی در چارچوب مدیریت دانش. 39
شکل2-4.  نقش کارگزاران در بازار دانش. 45شکل 2-5. مکانیزم داخلی بازار دانش و نقش افراد در آن با تأکید بر خواست، توان و امکان. 46
شکل 2-6. عوامل انسانی لازم در تشکیلات مدیریت دانش. 50
شکل2-7 ارزشیابی استراتژی دانش (Debowski, 2006, 275. 57
شکل(2-8):هفت شاخص 60
شکل(2-9): ماتریس ارزیابی عملکرد. 62
شکل(2-10.): هرم عملکرد 64
شکل (2-11): متد ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد. 70
شکل3-1. فرایند تحقیق. 86
شکل 4-1. نمودار سن افراد نمونه. 89
شکل 4-2. نمودار جنسیت افراد نمونه. 90
شکل 4-3. نمودار تحصیلات افراد نمونه. 91
شکل 4-4. نمودار پست سازمانی افراد نمونه. 92

فصل اول
کلیات
 
چکیده:
دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب ضروری است که سازمانها قابلیتهای لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته ، گزینش ، سازماندهی و منتشر کند . همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی چون حل مساله ، آموختن پویا و تصمیمگیری ضروری میباشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

بخشد. پژوهش ها نشان می دهند عوامل سازمانی از مهم ترین عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش هستند . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت  مترو تهران می باشند که حدود 420 نفر که از این تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . از یافته های پژوهش مشخص گردید مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان در شرکت متروی تهران تاثیر دارد.

 
کلیدواژه:مدیریت دانش،عملکرد سازمانی، شرکت متروی.
 

مقدمه:دانش همواره به صورت قدرت نگریسته شده است. می‌توان از آن به نفع تعداد زیادی از مردم برای یاری افزایش ثروت شماری اندک استفاده کرد، همیشه جستجو شده و اگر پیدا نشده، اختراع شده و یا دانش موجود شکل داده است. در طول تاریخ، صاحبان دانش برای کنترل و جیره‌بندی دانش، مبارزه کرده‌اند. دنیای تجارت هم به همین نگرش تمایل داشته است. از اواسط قرن نوزدهم، پیشرفت‌های علمی و فنون، قدرت تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف را برای انتقال و گسترش دانش مشترک افزایش داده است (مک‌دانلد، جان؛ 32:1381). جامعه فراصنعتی امروزه جامعه ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری‌های نیروافزا جای خود را به فناوری‌های دانش‌افزا می‌دهند. (احمدپور داریانی؛ 52:1381) و در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمان‌ها ضروری است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتباربخشی و کاربرد در محصولات و خدمات خود به کار گیرند. بنابراین، مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانش برتر، اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوع‌های مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند.مدیریت دانش یعنی فرایند استفاده خلاق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش‌ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه، به سود خود سازمان (مک دانلد، 45:1381). بهره‌وری، کارایی، توانایی رقابت، نوآوری و . مفاهیمی هستند که با مدیریت دانش ارتباط تنگاتنگی دارند و پیامدهای استفاده از آن به شمار می‌آیند.

 


فرم در حال بارگذاری ...