1399/02/07

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم

مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق ایران چیست؟مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در فقه، چه قواعدی می­باشد؟
مجازات ممسک چیست؟
مجازات ممسک چه نوع مجازاتی است؟
آیا مجازات ممسک قابل تغییر می­باشد؟
جرم امساک در قتل قابل گذشت می­باشد یا غیر قابل گذشت است؟
مجازات دیده­بان چیست؟
مجازات دیده­بان چه نوع مجازاتی است؟
 
4- فرضیات تحقیق
به ترتیب در رابطه با سولات فوق فرضیه­های ذیل به نظر می­رسد:

مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق ایران نظریه استعاره­ مجرمیت معاونت، از جرم اصلی می­باشد.
مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در فقه قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل تعزیر می­باشد.

دانلود پایان نامه

با استناد به تبصره دو ماده 43 ق.م.ا مجازات ممسک مجازات شرعی حبس­ابد می­باشد که فقها با استناد به روایات به آن فتوی داده­اند.

مجازات ممسک از نوع تعزیرات منصوص می­باشد.
مجازات ممسک از احکام حکومتی بوده و اگرچه توسط قاضی قابل تغییر و تبدیل نمی­باشد اما حاکم جامعه اسلامی می­تواند در آن دخل و تصرف کند.
جرم امساک از جرایم حق الناسی بوده و لذا قابل گذشت می­باشد.
مجازات دیده­بان همان کیفر عام معاونت در قتل مذکور در مواد 207 و 208 ق.م.ا می­باشد.
مجازات دیده­بان از نوع مجازاتهای تعزیری است که با گذشت اولیاء­دم تبدیل به مجازات بازدارنده می­شود.
6- نوآوری­های تحقیق

تبیین قابل گذشت بودن جرم معاونت در قتل
تبیین تعزیری یا بازدارنده بودن جرم معاونت در قتل
تعیین تکلیف مجازاتهای مقدر شرعی
بیان جزئیات جرم و مجازات امساک و دیده‌بانی
7- روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و اسنادی و روش انجام تحقیق تحلیلی توصیفی می­باشد.
8- سازماندهی تحقیق
با توجه به عنوان و موضوع بحث و حجم مطالب مورد بررسی، این نوشته در چهار مبحث تنظیم شده است.
نظر به اینکه در هر تحقیقی ابتدا لازم است مفاهیم و اصطلاحات کلیدی موضوع مورد بحث تبیین شود و پیشینه آن نیز روشن شود؛ بنابراین مبحث اول به مفاهیم و پیشینه تقنینی بحث اختصاص داده شده است. که در این مبحث به ترتیب به تعاریف لغوی و اصطلاحی معاونت، جرم، اثم، امساک و دیده‌بانی پرداخته شده و سعی شده که این مفاهیم بخوبی از یکدیگر و دیگر مفاهیم و نهادهای مشابه بازشناخته شوند و در ادامه نیز به پیشینه تقنینی معاونت در قتل به صورت امساک و دیده‌بانی در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در آخر این مبحث به لایحه قانون مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان دارد نیز اشاره­ای شده است.
همانگونه که از عنوان پایان ­نامه نیز برمی­آید دو فصل جرم­انگاری امساک و دیده‌بانی و کیفر­گذاری آن دو مباحث اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهند؛ لذا مبحث دوم این نوشته به جرم­انگاری امساک و دیده‌بانی اختصاص یافته که خود شامل دو گفتار خواهد بود، آنچه که در گفتار اول می­آید بندی در رابطه با مبانی جرم انگاری امساک و دی


فرم در حال بارگذاری ...