1399/02/07

پایان نامه تدوین راهبرد بازاریابی مناسبتی برای گروههای منتخب مشتریان

 شکل 14-2- طبقه­بندی مشتریان در اداره تحقیق و توسعه بانک کشاورزی 49شکل 1-3- فرایند انجام پژوهش. 74
شکل2-3 سه روش ترکیب داده­های کمی و کیفی در پژوهش­های آمیخته. 77
شکل3-3- انواع پژوهش­های آمیخته 77
شکل 4-3- فرایند بخش بندی بازار 89
 
فهرست نمودار
نگاره1-4- دندروگرام خوشه­بندی سلسله مراتبی روش وارد- فاصله اقلدیسی. 104
نگاره2-4- توالی هزینه. 105
نگاره3-4 – وضعیت متغیرها در خوشه­ها 106
نگاره4-4- توزیع مناسبت مذهبی در خوشه­ها 108

دانلود پایان نامه

نگاره5-4- توزیع مناسبت خاص در خوشه­ها 108

نگاره6-4- توزیع مناسبت ملی- باستانی در خوشه­ها 109
 
 
 
 

 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


فرم در حال بارگذاری ...