1399/02/07

پایان نامه تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی ایران

اهداف تحقیقاهداف این تحقیق را می توان به دو دسته عمده اهداف اصلی و فرعی تقسیم نمود.
 
 

هدف اصلی
شناسایی تأثیر متغیرهای زمینه­ای (سن؛ جنسیت؛ سطح تحصیلات؛ سطح درآمد و شغل) در تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز
 

اهداف فرعی
1- شناسایی تأثیر سن بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛

2- شناسایی تأثیر جنسیت بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛

3- شناسایی تأثیر سطح تحصیلات بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛
4- شناسایی تأثیر میزان درآمد بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛
5- شناسایی تأثیر شغل بر تمایل به خرید کالاهای سبز.
 

فرضیه­های تحقیق
فرضیه­های این تحقیق به دو دسته فرضیه­های اصلی و فرضیه­های فرعی تقسیم می­شوند.

فرضیه اصلی
متغیرهای زمینه­ای (سن؛ جنسیت؛ سطح تحصیلات؛ سطح درآمد و شغل) در تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز  موثر است.

فرضیه های فرعی
سن بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
جنسیت بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
میزان درآمد بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
سطح تحصیلات بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
شغل بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛تعریف عملیاتی واژه­های کلیدی تحقیق
[1] Peattie, K., & Crane, A.
[2] Ottman
[3] Do Paco
[4] Grant, J.
[5] .Environmentally Friendly Product
[6] . Marketing
[7] McDonagh, P. &et al.
[8] Charter, M., & Polonsky, M. J.
[9] Peattie, K.& et al.


فرم در حال بارگذاری ...