1398/07/29

پایان نامه درمورد مدیریت دانش/اهداف مدیریت دانش

پایان نامه درمورد مدیریت دانش/اهداف مدیریت دانش
اهداف مدیریت دانش

مدیریت دانش یک تعهد و الزام راهبردی برای بهبود اثربخشی سازمانی از طریق بهبود افزایش فرصت های آن است. هدف مدیریت دانش کنترل هزینه نیست(دیویس[1]،1998). بلکه هدف آن به عنوان یک فرآیند، بهبود توانایی سازمان برای اجرای فرآیند های اصلی بصورت کاراتر می باشد.

دانپورت چهار هدف اصلی سیستم های مدیریت دانش را در عمل به شرح زیر بیان می کند:

ایجاد انباره ها ومخازن دانش. در این بخش در واقع با ایجاد پایگاه های داده تلاش میشود تا از پراکندگی داده ها و اطلاعات سازمانی جلوگیری به عمل آید.
بهبود دسترسی به دانش. یکی از راه های مناسب جهت بهره گیری سریع تر از دانش سازمانی دسترسی به دانش می باشد. در دنیای کنونی و عرصه رقابت جهانی که اطلاعات دارای ارزش استراتژیک بوده و هر سازمانی که سریع تر به اطلاعات دست یابد می تواند پیروز این رقابت باشد. این مهم را می توان در شرکت های سرمایه گذاری به خوبی مشاهده نمود. هر شرکتی که اطلاعات دقیقی از مسایل مربوط به پرتفولیوی خود داشته باشد می تواند بهترین و بهینه ترین سرمایه گذاری ها را داشته باشند. لازمه این امر دسترسی مناسب به دانش می باشد.
افزایش محیط

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانش. دانش هم مانند هر سیستمی دارای حدود و صغور می باشد. مرز های دانش با توجه به سطح تفکر افراد می تواند گسترده یا محدود گردد. سازمانی که در حال فکرکردن به بازارهای محلی است محدوده و محیط اطلاعاتی خود را در سطح همان منطقه متمرکز می سازد و سازمانی که با دیدی بین المللی فعالیت می نماید محیط خود را در گستره گیتی گسترش می دهد. این امر نیازمند مدیریت صحیح دانش سازمانی می باشد. مسلما تولد، توزیع، نگهداری و کاربردی نمودن دانش در سازمانی که دارای محیطی محلی است با سازمانی که در محیط بین الملل فعالیت می نماید متفاوت می باشد.
مدیریت دانش به عنوان یک دارایی. دانش را می توان به عنوان دارایی سازمان قرارداد. امروز داده ها و اطلاعات سازمان ها به فروش می رسند و دارای ارزش نقدی می باشند. این امر نشان دهنده این مورد است که دیگر دانش نیز باید به عنوان منبعی مالی در نظر گرفته شود و جز دارایی های یک شرکت به حساب می آید. یکی از اهداف مدیریت دانش میتواند ایجاددانش به عنوان دارایی برای سازمان در نظر گرفته شود. بیشتر سازمان ها یک هدف اولیه مدیریت دانش دارند. برای مثال ممکن است در یک سازمان افزایش محیط دانش، هدف اولیه باشد یا در سازمان دیگر مخازن دانش هدف اولیه باشد. دانش به عنوان یک سرمایه بایستی بین افراد مبادله شود. دانش زمانی که تسهیم و استفاده شود، رشد میکند و باید قادر به رشد باشد. دانشی که استفاده نشود رو به زوال می رود. سازمان های موفق به طور فزاینده ای از طریق کنترل کمتر و یادگیری بیشتر از راه ایجاد و تسهیم دانش جدید انجام می شود، مزیت های رقابتی ایجاد می کنند(دراکر[2]،1997). برای رابطه استاد، شاگردی قرن ها با عنوان یک روش کندی و تدریجی ولی قابل اعتماد برای انتقال دانش ضمنی از فرد به فرد با توجه به طبیعت تجربی آن بود. وقتی افراد سازمان را ترک می کنند، دانش خود را نیز به همراه می برند. یک هدف حساس(مهم) مدیریت دانش، نگهداری این فنون با ارزش است که می توانند به این راحتی و به سرعت یک سازمان را ترک کنند. به تازگی سازمان ها شروع به شناسایی، آشکار سازی و گسترش متدولوژی ها(روش ها) و فناوری های مخصوصی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار نمود ه اند. یک موضوع حساس در گسترش یک سیستم مدیریت دانش این است که کارکنان را وادار به مشارکت در دانش آن ها و تشویق به استفاده از دانش سازمان کنند(کشاورزی،1389).
[1] Davis

[2] Drucker

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:


فرم در حال بارگذاری ...