1398/07/29

پایان نامه روانشناسی: اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

1-4-3-2 پیکربندی و نتایج مدل­های عددی استفاده شده در خلیج عمان. 36
1-5 اهداف و فرضیات.. 45
1-5-1 اهداف.. 45
1-5-2 فرضیات پژوهش… 45
فصل دوم: مروری بر پیشینه ی پژوهش… 46
2-1 پیشینه­ی مطالعه­ی امواج داخلی در خلیج عمان. 47
2-2 پیشینه­ی مطالعات امواج داخلی در سایر مناطق مستعد. 48
2-2-1 مدل­سازی امواج داخلی در خلیج چین.. 49
2-2-2 مدل­سازی امواج داخلی در خلیج بنگال. 50
2-2-3 مدل­سازی امواج داخلی در دریای آندامان. 51
2-2-4 مدل­سازی امواج داخلی در تنگه های کوریل.. 53
2-2-5 مدل­سازی امواج داخلی در تنگهی جبل الطارق. 53
2-2-6 مدل­سازی امواج داخلی در نواحی شکست فلات قاره و شیب­های توپوگرافی.. 53
فصل سوم: مواد و روشها 55
3-1 انتخاب مدل عددی.. 55
3-1-1 مدل عددی MITgcm.. 56
3-1-2 معادلات حل شده 57
3-2 پیکربندی مدل. 58
3-2-1 محدوده، شبکه و توپوگرافی حوزه 58
3-2-2 طرحواره­ی فرارفتی.. 58
3-2-3 شرایط اولیه. 59
3-2-4 شرایط مرزی.. 59
3-3 پایداری مدل. 60
3-4 اعتبارسنجی مدل. 61
فصل چهارم: نتایج.. 63
4-1 اثرات سطحی امواج داخلی در خلیج عمان. 63
4-1-1 نرخ کرنش سطحی ناشی از امواج داخلی.. 64
4-1-2 تغییرات سطحی میدان فشار غیرهیدروستاتیکی.. 67
4-2 شکل­گیری امواج داخلی غیرخطی در ناحیه­ی فلات قاره­ی خلیج عمان. 68
4-2-1 مشخصه­های موج داخلی در ناحیه­ی فلات قاره 68
4-3 شکل­گیری امواج داخلی غیرخطی در روی گسل بستری.. 85
4-3-1 اثر سطحی امواج داخلی بر روی گسل بستری.. 85
4-3-2 پرتوهای موج داخلی.. 87
4-3-3 تأثیر پرتوهای موج داخلی بر پروفایل مشخصه­های هیدروفیزیکی.. 90
4-3-4 مشخصه­های امواج داخلی.. 92
4-4 شکل­گیری موج داخلی در دهانه­ی تنگه­ی هرمز. 94
4-5 تغییرات سرعت­های افقی و قائم در محل امواج داخلی غیرخطی.. 96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 100
5-1 جمع­بندی و تحلیل نتایج 101
5-1-1 امواج داخلی در ناحیه­ی فلات­قاره(مقایسه­ی نتایج با مشاهدات راداری و نتایج مدلSmall و Martin(2002)) 101
5-1-2 امواج داخلی بر روی تپه­ی دریایی.. 102
5-1-3 موج تنهای داخلی در دهانه­ی تنگه­ی هرمز. 103
5-2 پیشنهادات.. 104
5-2-1 پیشنهادات عملی.. 104
5-2-2 پیشنهادات علمی.. 104
منابع و مآخذ. 106

فهرست شکل­ها

شکل 1-1 اطلس جهانی امواج داخلی(Apel, 2002) 2
شكل1-2 جابجایی یك بسته­ی آب درون شارهای با لایه بندی چگالی.. 5
شکل 1-3 لایه­بندی دو لایه و توپوگرافی ساده­سازی شده توسط Small & Martin(2002). سطح تماس دو لایه با یک خط موجی نازک مشخص شده است. توپوگرافی با یک خط ضخیم­تر مشخص شده است. جریان رفت و برگشتی جزر و مدی نیز با پیکان­ها مشخص شده است (Small & Martin, 2002). 13
شکل 1-4 تولید امواج داخلی جزر و مدی به وسیله­ی عبور جریان نوسانی از روی توپوگرافی با مقادیر مختلف نسبت شیب تپه به موج 17
شکل 1-5 الف) سیستم مختصات استفاده شده برای مدل سازی جریان پتانسیلی پیرامون یک

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

استوانه. ب) سیستم مختصات استفاده شده برای مدل سازی محورهای پرتو عرضی() و پرتو طولی() (Sutherland , 2010). 18
شکل 1-6 کنتورهای دمای پتانسیل(خطوط پررنگ) در هنگام یک باد توفانی شدید در 11 ژانویه 1972 که به سمت سراشیبی گرداله­ی کلورادو می­وزید توسط یک هواپیما اندازه­گیری شده است. خطوط نقطه­چین، مسیر هواپیما را نشان می­دهند (Sutherland , 2010). 19
شکل 1-7 کنتورها جابجایی سطوح ایزوپیکنال را در نتیجه­ی جریان بالاسو با لایه بندی یکنواخت و با سرعت نشان می­دهد که از روی یک تپه­ی نیم دایره با شعاع عبور کرده است. انتشار قائم امواج داخلی به طور موثری با کاهش عدد فرود شروع می­شود. در عدد فرود بحرانی() ایزوپیکنال­ها روی نقطه­ی واژگونی از روی تپه هستند (Sutherland , 2010). 19
شکل 1-8 تصویر شبیه سازی باد توفانی در سراشیبی یک تپه­ی دوبعدی با باد بالاسو و شرایط دمای پتانسیل مطابق با مشاهدات یک باد توفانی که در نزیک گرداله­ی کلورادو در 11 ژانویه­ی 1972 رخ داده است (Sutherland , 2010). 20
شکل1-10 توپوگرافی حوزه­ی مورد مطالعه (Meirion & Former, 2014) 22
شکل 1-11 مشاهدهی اثر بستهی موج داخلی در سطح دریا که در سوم اکتبر 1998 توسط سنجنده­ی راداری ERS SAR ثبت شده است(Small and Martin,2002). 23
شکل 1-12 نیم­رخ تغییرات دما نسبت به عمق در اواخر بهار(نمودار سمت راست) و اواخر پاییز(نمودار سمت چپ) (خلیل­آبادی & اکبری­نسب، 1393) 25
شکل 1-13 نیم­رخ تغییرات شوری نسبت به عمق در اواخر بهار(نمودار سمت راست) و اواخر پاییز(نمودار سمت چپ)(خلیل­آبادی & اکبری­نسب، 1393) 25
شکل 1-14 نیم­رخ تغییرات چگالی نسبت به عمق در اواخر بهار(نمودار سمت راست) و اواخر پاییز(نمودار سمت چپ) (خلیل­آبادی & اکبری­نسب، 1393) 26
شكل1-15 مربع فركانس پایداری مشاهده شده در خلیج­عمان در اواخر بهار(سمت راست) و اواخر پاییز(سمت چپ) (خلیل­آبادی & اکبری­نسب، 1393). 27
شکل 1-16 محدوده­ی رژیم انگشتی، انتشار همرفتی، ناپایداری ایستابی و پایداری مضاعف برای زوایای ترنر مختلف(خلیل­آبادی & اکبری­نسب، 1393) 29
شکل 1-17 نیم­رخ تغییرات زاویه­ی ترنر نسبت به عمق در اواخر بهار(نمودار سمت راست) و اواخر پاییز(نمودار سمت چپ) (خلیل­آبادی & اکبری­نسب، 1393) 29
شکل 1-18 پروفایل های چگالی پتانسیل(سمت چپ) و فرکانس شناوری(سمت راست) در ناحیه­ی عمیق خلیج عمان (Small & Martin, 2002) 32
شکل 1-19 نقشه­ی عمق­سنجی خلیج فارس و خلیج عمان(Small & Martin, 2002) 34
شکل 1-20 خروجی مدل جزر و مد در تنگه­ی هرمز و بخش­هایی از خلیج عمان. خطوط هم­فاز با رنگ خاکستری و خطوط هم­دامنه با رنگ سفید نشان داده شده­اند(Small & Martin, 2002). 35
شکل 1-21 محل مقطع انتخاب شده برای مدل سازی Small & Martin(2002) (با علامت *) نشان داده شده است. خط­چین­ها نیز کنتورهای عمق را نشان می­دهند. 38
شکل 1-22 پروفایل عمق واقعی در لبه­ی فلات قاره­ی خلیج عمان (Small & Martin, 2002). 38


فرم در حال بارگذاری ...