1398/07/29

پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

……….. 2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد …………………………………………… 41
2-11- ادراک هیجانات ………………………………………………………………………………………. 42
2-12- توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی …………………………. 44
2-12-1- سواد هیجانی ………………………………………………………………………….. 44
2-12-2- توانش هیجانی ………………………………………………………………………… 46
2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی ………………………………………………………………….. 48
2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش …………………………………………… 48
2-13-2- الگوهای آمیخته ………………………………………………………………………… 50
2-13-3- الگوهای توانایی ………………………………………………………………………… 53

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...