1398/07/29

پایان نامه شناسایی فاکتور ریسک برون سپاری پروژ‏ه‏ فناوری اطلاعات

2-2-12-فناوری اطلاعات.. 33
2-2-13-ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات.. 34
2-2-14-روند تکامل فناوری اطلاعات در سازمان ها 36
2-2-15-تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات.. 38
2-2-16-کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان 43
2-2-17-تعریف برون سپاری فناوری اطلاعات.. 47
2-2-18-مزایای برون سپاری سازمانی فناوری اطلاعات.. 49
2-3- ریسک برون سپاری فناوری اطلاعات.. 50
2-3-1-تعریف ریسک… 50
2-3-2-تئوری های ریسک برون سپاری.. 51
2-3-3-مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات.. 53
2-3-4-نحوی شناسایی ریسک موجود در پروژه های فناوری اطلاعات.. 54
2-3-5-ارزیابی ریسک برون سپاری سیستم های اطلاعاتی.. 55
2-4-پیشینه تحقیق.. 55
2-4-1-پیشینه داخلی.. 55
2-4-2-پیشینه خارجی.. 59
2-5-آشنایی با دانشگاه فنی و حرفه ای.. 63
2-5-1-تاریخچه دانشگاه. 64
2-5-2- چارت سازمانی.. 66
2-6-خلاصه فصل.. 68

فصل سوم– روش تحقیق
3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 72
3-2-مدل مفهومی تحقیق.. 72
3-3-روش تحقیق.. 73
3-4-جامعه آماری.. 75
3-5-روش گردآوری اطلاعات.. 75
3-6-ابزار جمع آوری داده ها 75
3-6-1- مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 76
3-6-2- روش توزیع پرسشنامه. 78
3-7-تعیین روایی تحقیق.. 78
3-8-پایایی تحقیق.. 79
3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 79
3-10-مدل های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)مورد استفاده در این تحقیق.. 81
3-10-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 81
3-10-2- نرخ ناسازگاری روش سلسله مراتبی AHP. 84
فصلچهارم– تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه یافته های تحقیق
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-2-تجزیه و تحلیل داده ها 88
4-2-1-گام اول:شناسایی عوامل فرعی هر یک از عوامل اصلی فاکتورهای ریسک برون سپاری.. 88
4-2-2-گام دوم:تدوین درخت سلسله مراتبی (AHP)مساله تحقیق.. 91
4-2-3-گام سوم:محاسبه وزن عوامل اصلی (سطح یک). 93
4-2-4-گام چهارم:محاسبه وزن عوامل سطح دوم(اوزان محلی). 99
4-2-5-گام پنجم:محاسبه وزن نهایی عوامل.. 102
فصل پنجم– بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 106
5-2-یافته های تحقیق.. 106
5-2-1 یافته های سئوال اصلی.. 106
5-2-2-یافته های سئوال فرعی (1). 108
5-2-3-یافته های سئوال فرعی (2). 109
5-3-پیشنهادات.. 111
5-3-1-بحث و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پیشنهادباتوجه به یافته هایت حقیق: 111
5-3-2-پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی: 115
5-4- محدودیتهای تحقیق: 115
پیوست ها. . 116
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. 123


فهرست جداول
2-1-ابعاد فناوری اطلاعات.. 35
3-1-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه 1. 77
3-2-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه 2. 77
3-3-مقیاس AHP. 83
3-4-شاخص تصادفی IIR. 86
4-1-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی قرارداد A.. 89
4-2-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی کارفرما B. 90
4-3-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی تامین کننده C. 86
4-4-معرفی عوامل اصلی و فرعی با علامت اختصاری.. 92
4-5-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح یک (عوامل اصلی). 93
4-6-ماتریس نرمالیزه شده مقایسات زوجی.. 96
4-7-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی قرارداد –A ) 99
4-8-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی کارفرما –B ) 100
4-9-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی تامین کننده –C ) 101
4-10-رتبه بندی فاکتور های ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی 102
5-1-فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات.. 106


فهرست نمودارها
1-1-فرایند انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات.. 39
2-2-هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات.. 41
2-3-رشد برون سپاری.. 47
4-1-درخت سلسله مراتبی AHP عوامل موثر بر ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات 91
4-2-نمودار وزنی عوامل اصلی.. 94
4-3-نمودار وزنی عوامل فرعی قرارداد- A.. 99
4-4-نمودار وزنی عوامل فرعی کارفرما- B. 100
4-5-نمودار وزنی عوامل فرعی تامین کننده- C. 101
4-5-نمودار وزنی کلیه عوامل 104
5-1-مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 108


فرم در حال بارگذاری ...