1398/07/28

پایان نامه شناسایی ورتبه بندی میزان تاثیرگذاری اجزای برند

2-4.جایگاه واهمیت برند……………………………………………………………………………………………30
2-5.مدیریت برند…………………………………………………………………………………………………….. 34
2-6.علامت تجاری ونام تجاری…………………………………………………………………………………..36
2-7.ویژگیهای نام تجاری مطلوب………………………………………………………………………………..37
2-8.عناصربرند………………………………………………………………………………………………………….41
2-8-1.نام برند………………………………………………………………………………………………………….42
2-8-1-1.بامسمابودن نام برند…………………………………………………………………………………….43
2-8-1-2.ویژگیهای نام………………………………………………………………………………………………43
2-8-1-3.دسته بندی نام ها………………………………………………………………………………………..48
2-8-1-4.مراحل نام گذاری……………………………………………………………………………………….49
2-8-2.نام دامنه برند…………………………………………………………………………………………………50
2-8-3.لوگوونماد……………………………………………………………………………………………………..51
عنوان شماره صفحه
2-8-3-1.تعریف یک لوگوی خوب طراحی شده…………………………………………………………..53
2-8-3-2.انواع مختلف لوگو……………………………………………………………………………………….54
2-8-3-3.عناصریک لوگو…………………………………………………………………………………………..55
2-8-3-4.مزایای لوگوهادربرندسازی……………………………………………………………………………56
2-8-4.کاراکتر…………………………………………………………………………………………………………..58
2-8-4-1.طراحی کارکترها…………………………………………………………………………………………60
2-8-4-2.آشنایی باکارکترچندبرند……………………………………………………………………………….61
2-8-4-3.روش ساخت کاراکتربرند…………………………………………………………………………….63
2-8-4-4.مزایای کارکترها………………………………………………………………………………………….65
2-8-5.شعار……………………………………………………………………………………………………………..66
2-8-5-1.ویژگی شعارهای تبلیغاتی……………………………………………………………………………68
2-8-5-2.مزایای شعار………………………………………………………………………………………………73
2-8-5-3.طراحی شعارها………………………………………………………………………………………….75
2-8-5-4.تغییرشعار…………………………………………………………………………………………………76
2-8-6.طنین……………………………………………………………………………………………………………76
2-8-7.بسته بندی……………………………………………………………………………………………………78
2-8-7-1.ویژگی بسته بندی……………………………………………………………………………………..81
2-8-7-2.مزایای بسته

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بندی……………………………………………………………………………………..82
2-9.نام گذاری ومارک گذاری محصول……………………………………………………………………..83
2-10.استراتژی های مارک گذاری…………………………………………………………………………….84
2-11.تعریف تصویرنام تجاری…………………………………………………………………………………87
2-12.بنیان واساس تصویرذهنی………………………………………………………………………………..89
2-13.اهمیت تصویرذهنی ازبرند………………………………………………………………………………90
عنوان شماره صفحه
2-14.نگرش مصرف کننده ونحوه شکل گیری آن………………………………………………………….93
2-15.مروری برمفاهیم تصویرمحصول………………………………………………………………………….94
2-16.اندازه گیری تصویرمحصول………………………………………………………………………………..99
2-17.انواع تصویرمحصول…………………………………………………………………………………………100
2-17-1.تصویرعلامت تجاری……………………………………………………………………………………100
2-17-2.تصویرمحصول…………………………………………………………………………………………….101
2-17-3.تصویرتداعی کننده……………………………………………………………………………………….101
2-17-4.تصویراستفاده کننده………………………………………………………………………………………101
2-17-5.تصویراستفاده………………………………………………………………………………………………102
2-18.مطالعات انجام شده درایران وجهان…………………………………………………………………….103
2-18-1.مطالعات انجام شده درایران…………………………………………………………………………..103
2-18-2.مطالعات انجام شده درجهان…………………………………………………………………………104
2-19.صنایع دستی درساوه………………………………………………………………………………………. 108
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….111
3-2.روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………..111
3-3.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..112
3-4.نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………112
3-4-1.روش های نمونه گیری…………………………………………………………………………………..112
3-5.روش وابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………113
3-6.مقیاس های اندازه گیری……………………………………………………………………………………..114
3-7.روایی وپایایی ابزاراندازه گیری…………………………………………………………………………….115

عنوان شماره صفحه
3-7-1.روایی…………………………………………………………………………………………………..115 3-7-1-1. روایی محتوی………………………………………………………………………………………..115
3-7-1-2. روایی ملاک…………………………………………………………………………………………..115
3-7-1-3. روایی سازه……………………………………………………………………………………………116
3-7-2.پایایی(قابلیت اعتماد)…………………………………………………………………………………..116
3-7-3.اجرای دوباره آزمون(روش بازآزمایی)…………………………………………………………..116
3-7-4.روش موازی(استفاده ازآزمون همتا)……………………………………………………………….117
3-7-5.روش دونیم کردن………………………………………………………………………………………..117
3-7-6.روش آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………….117
3-8 . روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………..118
3-8-1.مدل تصمیم گیری ورتبه بندی topsis………………………………………………………….119
3-8-2.مزایامدل…………………………………………………………………………………………………….119
3-8-3.مراحل مدل…………………………………………………………………………………………………120
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته ها
4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………123
4-2.تحلیل آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………….123
4-3.تحلیل آماراستنباطی……………………………………………………………………………………………127
4-3-1.آزمون کولموگروف – اسمیرونوف………………………………………………………………….127
4-3-2.آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….132
4-3-3.آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………….144
…………………………………149 TOPSIS 4-4.شناسایی ورتبه بندی وتصمیم گیری براساس مدل
4-4-1.مراحل تحلیل ونتایج مدل …………………………………………………………………………….149

عنوان شماره صفحه
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….154
5-2.نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………154
5-3.سایرنتایج………………………………………………………………………………………………………….155


فرم در حال بارگذاری ...