1399/02/07

پایان نامه طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

  
 
فهرست جدول ها
جدول 2- 1متداولترین مدل عای اندازه گیری ارزش ویژه برند. 50
جدول 2- 2معیارهای اندازه گیری ارزش ویژه برند در روش آکر. 63
جدول 2- 3عوامل استراتژی مدیریت برند کو (2009) 88
جدول 2- 4 عوامل مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011) 90
جدول 2- 5فاکتورهای موثر بر وفاداری به نام تجاری گلادن و فانک (2002) 146
جدول 2- 6ارزیابی ارزش ویژه برند در تیم ورزشی بوئر و همکاران (2005) 147
جدول 2- 7ارزیابی تداعیات تیم ورزشی  راس (2006) 148
جدول 2- 8 کاتالیزورهای ساختن هویت برند تیم های ورزشی ریچله (2011) 150
جدول 2- 9عناصر نشان دهنده هویت تیم کو 2009. 151

جدول 2- 10راه کارهای بین المللی کردن برند تیم های ورزشی ریچله 2008. 165

جدول 3- 1: جزئیات مصاحبه های تحقیق                                                                               173
جدول 3- 2روشهای افزایش مقبولیت تحقیق پارکر و پیتنی 2009. 175
جدول 4- 1 نتایج حاصل از کدگذاری باز 180
جدول 4- 2 نتایج کدگذاری محوری

پیامد ها
راهبرد ها
 (پارادایم داده بنیاد) 192
جدول 4- 3 شرایط علی کدگذاری محوری                                                                       193
جدول 4- 4 شرایط زمینه کدگذاری محوری                                                                      193
جدول 4- 5 شرایط مداخله گر کدگذاری محوری                                                                 196
جدول 4- 6 راهبردهای کدگذاری محوری                                                                                199
جدول 4- 7 پیامدهای کدگذاری محوری                                                                                   204
 
 

فصل اول
 
 
 
 
طرح  پژوهش
 
 


فرم در حال بارگذاری ...