1398/07/28

پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی(مورد پژوهی دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)

1-4) جداول و تحلیل توصیفی داده‌ها …………………………………………………………. ………….. 136
2-4) جداول و تحلیل آزمون سؤالات تحقیق ……………………………………………….. …………….. 151
– فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 209
1-5) نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق ………………………………………………………… …………… 210
2-5) پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… .. 212
3-5) پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………….. 216
4-5) پیشنهادات برای مطالعات بعدی…………………………………………………………………. . 219
چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی کاربران عضو شبکه های اجتماعی را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش در دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران و در بین دانشجویان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصیلی این دانشکده انجام گرفته است.
تحلیل یافته‌های این مطالعه که گرایش دینی کاربران در در پنج حیطه‌ی احساس، باور و اعتقاد،انجام مناسک، پایبندی به ارزش‌ها و

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اعتقادات دینی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد نشان از آن دارد که شبکه های اجتماعی به عنوان اساسی ترین رغیب رسانه های سنتی نقش مهمی در زندگی امروز ایفا می نمایند و بیش از هر رسانه سنتی برای خود جا باز کرده اند.
به نظر می­رسد پذیرش زندگی و حضور در این شبکه­ها اجتناب ناپذیر است اما با برنامه ریزی نهاد های تصمیم گیر و آسیب شناسی جامع و استفاده از همه­ی ظرفیت­های ارتباطی می­توان از آن به عنوان یک فرصت و بستر مناسب در جهت تقویت و نشر ارزش های دینی و مذهبی بهره جست.
1-1مقدمه:
انسان ها در حالی به قرن بیست و یکم گام نهاده اند که ارتباطات جهان را تسخیر کرده و کتاب، رایو، فیلم و ماهواره و اینترنت به گونه ای احوال آنها را به همدیگر پیوند داده است که برای


فرم در حال بارگذاری ...