1399/02/07

پایان نامه عوامل موثر بر انتخاب بانک توسط مشتریان

جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن . 82
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات 83
جدول 5-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل . 84
جدول6-4: نتیجه آزمو ن آلفای کرونباخ (روایی) پرسشنامه نهایی . 85
جدول (7-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه اول . 87
جدول (8-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه دوم 88
جدول (9-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه سوم 89
جدول (10-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه چهارم 90
جدول 1-5: شاخص ها و عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر از نظر مشتریان موسسه . 94جدول 2-5: ارائه نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1-1: مدل تحقیق . 6
نمودار 1-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت 80
نمودار 2-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل . 81
نمودار 3-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن 82
نمودار 4-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات .83
نمودار 5-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل . 84
 
 
 
 
چکیده:
 

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک توسط مشتریان موسسه اعتباری ثامن شهر تهران بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری انجام گردید. ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق، عوامل (متغیرهای) مرتبط با این موضوع شناسایی شد. در مرحله بعد با همکاری استاد راهنما و خبرگان (کارشناسان 

دانلود مقاله و پایان نامه

بانک) پرسشنامه با 19 شاخص انتخاب شد و در اختیار مشتریان قرار گرفت. در این پرسشنامه از 174 مشتری که از خدمات موسسه اعتباری ثامن استفاده کرده بودند، خواسته شد نظر خود را در مورد میزان رضایت یا عدم رضایت در مورد هر کدام از شاخص ها، روی طیف لیکرت نمایش دهند. در نهایت با استفاده از اطلاعات پرسشنامه، 4 عامل کیفیت خدمات، دسترسی به تسهیلات، سیستم ارائه خدمات و اقدامات ترفیعی و تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای چند‌مرحله ای بود. در تحلیل داده های تحقیق، از روش های توصیفی شامل جداول اکتشافی و آزمون تی استیودنت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلف برای فرضیات فوق مورد تایید قرار گرفت: کیفیت خدمات، دسترسی به تسهیلات، سیستم ارائه خدمات و اقدامات ترفیعی و تبلیغاتی

  
 
فصل 1: طرح و کلیات تحقیق
 
 1-1 مقدمه:
امروزه مدیریت ارتباط با مشتری به دلایل جهانی شدن، افزایش رقابت، بلوغ بازار و پیشرفت سریع فناوری در کسب و کارها، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کلیدی کسب و کار محسوب می شود، به نحویکه یک شرکت برای بقاء نیازمند تمرکز بر نیازهای مشتریان خود می باشد(Hawkes, 2000; Liou,2009:4374).
 
 
2-1 بیان مساله:


فرم در حال بارگذاری ...