1398/07/28

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

1-6-2- مغرب… …………………………………………………30
1-6-3- مصر. …………………………………………………31
1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر…………………………………………………. 31
1-7-1- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده 16. …………………………………………………32
1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) …………………………….32
1-7-3- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان. …………………………………………………32
1-8- علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. …………………………………………………33
1-8-1- علل فردی.. …………………………………………………34
1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده …………………………………………………34
1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. …………………………………………………34
1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. …………………………………………………34
1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب… …………………………………………………35
1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی.. …………………………………………………35
1-8-1-6- اصرار خواستگار. …………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

35
1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36
1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36


فرم در حال بارگذاری ...