1398/07/29

پایان نامه مطالعه­ ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ­­ی کلمات به­کار برده شده در عناوین مشترک

1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………. 5

1-5 سؤال‌های پژوهشی…………………………………………………………………………….. 6

6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………..   6

آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-1 برانگیختگی………………………………………………………………………………………………………………………………….   7

1-6-2 خوشایندی…………………………………………………………………………………………………………………………………..   7

1-6-3 غلبه………………………………………………………………………………………………………………………………………….  7

1-6-4 کلمات……………………………………………………………………………………………………………………………………….   8

1-6-5 عنوان خبری………………………………………………………………………………………………………………………………..   8

1-6-6 تارنما………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  9

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………     9

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 9

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2 هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   9

2-3 ابعاد هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………………   10

2-3-1 برانگیختگی………………………………………………………………………………………………………………………………   10

2-3-2 خوشایندی-ناخوشایندی………………………………………………………………………………………………………………..   11

2-3-3 غلبه……………………………………………………………………………………………………………………………………….  12

2-4 رسانه و تارنما…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-5 کلمات……………………………………………………………………………………………………………………………………………   13

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  17

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………     17

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  17

3-1 مراحل اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………………   17

3-1-1 نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………..  17

3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….  17

حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………  17

3-1-3 معیار های ورود به مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………  17

3-2-3 ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………     18

پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………18

3-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..     18

3-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)………………………………………………………………………………………………………………… 19

3-3 شیوه­ی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………     19

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  20

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 20

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  21

جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی…………………………………………………………………………………………………….   24

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   76

بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….   76

5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  76

5-2 تفسیر یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..     76

5-3- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………     79


فرم در حال بارگذاری ...