1398/07/29

پایان نامه هماهنگی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی

2-21- دسته بندی استراتژیهای منابع انسانی گرگ ال. استورات و کنت جی. براون: 63
2-22- استراتژی منابع انسانی سرباز وفادار: 66
2-23- استراتژی منابع انسانی متخصص متعهد: 69
2-25- وزارت صنعت، معدن، تجارت در یک نگاه. 74
2-26- جمع بندی مبانی نظری… 75
2-28- مدل پژوهش: 84
فصل سوم
روش شناسی پژوهش….. 85
3-1- مقدمه. 86
3-2- روش پژوهش….. 86
3-3- متغیرهای پژوهش….. 86
3-4- مدل پژوهش: 87
3-5- جامعه آماری… 87
3-6- نمونه آماری… 87
3-7- ابزار گردآوری داده ها 88
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 89
3-8-1- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 89
3-8-2-پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 89
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 90
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها 91
4- 2- جامعه آماری… 92
4-3- آزمون فرضیه های پژوهش….. 93
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها 99
5-1- مقدمه. 100
5- 2- خلاصه پژوهش….. 100
5-3- تفسیر یافته های پژوهش….. 101
5-4- پیشنهادهای کاربردی (پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش). 104
5-5- پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران.. 104
5-6- محدودیتهای پژوهش…..

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

105
منابع و مأخذ : 106

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول( 2-1 )تعریف نقشهای مدیریت منابع انسانی… 29
جدول( 2-2) تفاوت منابع انسانی با سایر منابع در نگرش استراتژیک به سازمان.. 35
جدول( 2-3) مدل استراتژیهای کلان چهارگانه. 53
جدول(2-5) عوامل محیطی مناسب برای استراتژی های رقابتی… 59
جدول( 2-6 ) به طور خلاصه ویژگیهای اصلی استراتژیهای منابع انسانی را نشان می دهد. 74
جدول (3-1 ):نتایج آزمون آلفای کرونباخ… 89
جدول( 4-1). فراوانی نمونهها بر حسب جنسیت…. 92
جدول( 4-2). فراوانی نمونه ها بر حسب سن… 92
جدول (4-3). فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیلات…. 93
جدول( 4-4). فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کار. 93
جدول 4-5- نتایج آزمون فرض نرمال بودن دادهها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…. 94
جدول(4-6). آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی… 94
جدول (4-7 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول.. 95
جدول 4-8 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم. 95
جدول (4-9 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم. 96
جدول (4-10). رگرسیون خطی چند ابعاد استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… 96
جدول(4-11). آزمون مجموع مجذورات و خلاصه تحلیل واریانس….. 96
جدول ( 4-12). ضرایب رگرسیون متغیرهای استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… 97
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (2-2) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی (اعرابی و مورعی، ‌1382). 37فهرست شکل ها
عنوان صفحه


فرم در حال بارگذاری ...