1399/03/18

پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره حضور زنان

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع زنان به فرصت­های اجتماعی

  ۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق از ویژگی­های دوران نوین، افزایش تلاش به منظور دستیابی زنان به فرصت­های اجتماعی برابر با مردان است. همچنین  امکان دستیابی زنان به حوزه­های اقتصادی است، که موضوع تحولات دوران پس از انقلاب صنعتی و شهری شده است. موضوع زنان در دوران اخیر مانند دیگر موضوعات اجتماعی و انسانی، مورد […]

ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل – نقش و جایگاه زنان و خانواده

ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل – نقش و جایگاه زنان و خانواده گرین هاوس و بیوتل (۱۹۸۵) مدلی برای تبیین تعارض کار- خانواده با تأکید بر منابع آن در قلمرو نقش‌های کاری و خانوادگی ارائه کرده‌اند: نمودار شماره ۲-۱٫ مدل ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل منبع: (گرین […]

 نقش و جایگاه زنان و خانواده

  تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، یکی از مهمترین قسمت های هر کار پژوهشی است، زیرا عدم دقت در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها امکان نتیجه گیری غلط و تعمیم نادرست آنها را در پی دارد. این فصل از تحقیق مشتمل بر دو قسمت است: یافته ای توصیفی و یافته های […]

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده تعریف نظری: خودآرایی و تزیین خویشتن با پویایی خویشتن مرتبط است. در این معنا، پوشاک علاوه بر آن که وسیله ی مهمی برای پنهان سازی یا آشکارسازی وجوه مختلف زندگی شخصی است، نوعی وسیله خودنمایی نیز محسوب می شود؛ چرا که لباس […]

پایان نامه گویه های مربوط به تعارضات نقشی – نقش و جایگاه زنان و خانواده

گویه های مربوط به تعارضات نقشی – نقش و جایگاه زنان و خانواده تعریف نظری: تعارض کار- خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که در آن فشارهای نقش حاصل از نقش‌های کاری و خانوادگی از هر دو طرف و از برخی جهات ناهمساز می‌باشند. بدین معنی که مشارکت در نقش کاری (یا خانوادگی) به […]

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه تعریف نظری: در این پژوهش با سنجش مزاحمت های اجتماعی، کاهش باورهای دینی و سنتی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی و تن آرایی ازجمله آسیب هایی انتخاب شده اند که ناشی از حضور زنان و انواع نقش ها می باشد و ممکن […]

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده شناخت پدیده های اجتماعی نیازمند اتخاذ روش پژوهش مناسب است تا با به کار گرفتن مجموعه ای از قواعد روشمند و رعایت منظم مراحل، بتوان به یافته های علمی دست یافت و نقطه جدایی روش علمی از دیگر شیوه های معرفت، روش شناسی آن و همچنین فرض هایی […]

دانلود مقاله و پایان نامه روانشناسی :  نقش زنان و خانواده

  پس از مطالعه و بررسی نظریات مختلف که در زمینه نقش زنان و خانواده از صاحب نظران بزرگ مطرح شد و با توجه به مروری که بر نظریات نظریه پردازان در این زمینه صورت گرفت، نظریه مبادله و نظریه ارزشی اینگلهارت و تئوری تعارض اسکانزونی، به عنوان چارچوب نظری این تحقیق بکار گرفته شده […]

رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش – نقش و جایگاه زنان و خانواده

رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش – نقش و جایگاه زنان و خانواده ۲-۸-۱٫ الگوی ساختی کارکردی پارسونز بر طبق الگوی پارسونز وقتی که سه جریان جامعه پذیری[۱]، نهادی شدن[۲] و کنترل اجتماعی[۳] در یک رابطه تعادلی و هماهنگ با همدیگر عمل کنند، شخصیت افراد و به دنبال آن نگرش ها و کنش هایشان بر مبنای […]

پایان نامه روانشناسی در مورد : تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده

تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده برخی از جامعه شناسان روی الزاماتی که در زمینه روابط خانوادگی است تمرکز می کنند. آنها فرض می کنند که بعضی از اشکال خانواده، نتیجه محصولات طبیعی فرایند تکامل هستند. این دیدگاه که به عنوان زیست جامعه شناختی شناخته شده است، به دنبال درک […]


فرم در حال بارگذاری ...