1398/07/29

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ابطال رای داوری

بند سوم: علل رجوع به داوری…………………………………………………………………………………….. 14
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور……………………………………………………………………. 16
گفتار اول: اقسام داوری…………………………………………………………………………………………….. 16
بند اول: داوری اختیاری…………………………………………………………………………………………….. 16
بند دوم: داوری اجباری…………………………………………………………………………………………….. 17
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور………………………………………………………………………………….. 18
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 18
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث……………………………………………………………………….. 19
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه ………………………………………………………………………………. 20
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری………………………………………………….. 21
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن…………………………………………………………… 21
بند اول: تعریف رأی داوری……………………………………………………………………………………….. 21
بند دوم: محتوای رأی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

داوری………………………………………………………………………………………. 22
بند سوم: اوصاف رأی داوری……………………………………………………………………………………… 23
الف) اوصاف درونی رأی داور…………………………………………………………………………………… 23
1- توصیف رأی داور……………………………………………………………………………………………….. 23
2- قصد انشاء در صدور رأی…………………………………………………………………………………….. 25
3- موجه و مدلل بودن رأی داور…………………………………………………………………………………. 27
ب) اوصاف بیرونی رأی داور…………………………………………………………………………………….. 29
1- داخلی خارجی بودن رأی……………………………………………………………………………………… 29
2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور…………………………………………………………………………….. 30
3- سند عادی یا رسمی بودن رأی……………………………………………………………………………….. 31


فرم در حال بارگذاری ...