1398/07/29

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای نوین تامین منابع مالی آموزش و پرورش مبتنی بر درآمدهای مالیاتی در استان سمنان

اهداف تحقیق :……………………………………………………………………………………………….. 7

سوال های پژوهش:………………………………………………………………………………………….. 7

تعریف عملیاتی:………………………………………………………………………………………………. 8

 واژه تامین منابع مالی آ.پ :……………………………………………………………………………….. 9

فصل 2:ادبیات و پیشینه تحقیق

تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :…………………………………………………………. 11

سابقه تاریخی مطالعات مالیه و الگوهای تامین منابع مالی آموزش و پرورش: ……………………. 11

بحران تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :…………………………………………………. 13

مالیات های عمومی :………………………………………………………………………………………… 15

منابع تامین مالی جایگزینی :………………………………………………………………………………. 19

تامین منابع مالی خصوصی: ……………………………………………………………………………….. 19

تامین منابع مالی از طریق جوامع محلی : ……………………………………………………………….. 20

چهارچوب کلی روشهای مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش :……………………………… 20

تامین منابع مالی دانش آموزان : ………………………………………………………………………….. 24

دانش آموزان معمولا هزینه های تحصیل را به چهار طریق می توانند تامین کنند :……………….. 25

حمایت مالی دانش آموزان : کمک تحصیلی :…………………………………………………………….. 26

حمایت مالی دانش آموزان : وام قرض الحسنه :………………………………………………………… 26

درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری :………………………………………………………………………… 27

انواع دارایی های وقفی :……………………………………………………………………………………. 28

هدف از نگهداری دارایی های وقفی :…………………………………………………………………….. 29

مالیاتهای خاص و مالیات لیست حقوق ( Payroll Taxes ) :……………………………………… 31

تاریخچه و تجارب جهانی :………………………………………………………………………………….. 31

توجیه مالیات لیست حقوق :………………………………………………………………………………… 32

انواع مالیات بر لیست حقوق :……………………………………………………………………………… 33

طرحهای تخفیف مالیاتی :…………………………………………………………………………………… 33

مالیات فارغ التحصیلی :……………………………………………………………………………………… 38

فروش خدمات آموزشی و پژوهشی :………………………………………………………………………. 42

تامین اعتبار آموزشی به وسیله ضمانت نامه :………………………………………………………….. 43

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :…………………………………………………………………… 44

   تحقیقات در داخل کشور  :………………………………………………………………………………… 46

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

جامعه آماری، حجم نمونه :…………………………………………………………………………………. 48

روش جمع آوری داده ها:…………………………………………………………………………………… 49

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :……………………………………………………………………………… 49

فصل چهارم: یافته ها و مشاهدات اسنادی

سوال اول تحقیق . کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیاتهای محلی استفاده میکنند؟ ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

هزینه های عمومی مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی :…………………………………………. 51

1- آمریکا :…………………………………………………………………………………………………….. 51

-منشأ توجه به تخصیص داخلی منابع:  …………………………………………………………………..   52                           

بودجه ریزی آموزشی درآمریکا: …………………………………………………………………………… 53

بودجه آموزشی :……………………………………………………………………………………………… 56

منابع تامین بودجه  :………………………………………………………………………………………… 57

 2- انگلستان : ………………………………………………………………………………………………. 64

3- برزیل………………………………………………………………………………………………………. 68

4- کشور سوئد  ……………………………………………………………………………………………… 70

بودجه آموزشی   . …………………………………………………………………………………………… 70

نهادهای تأمین کننده بودجه. ……………………………………………………………………………….. 72

کمک هزینه تحصیلی. ………………………………………………………………………………………… 75

شهریه تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 77

هزینه های آموزشی………………………………………………………………………………………….. 78

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 79

سوال دوم تحقیق: کشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟……………………………………………………………………………………………………….. 83

1 – کشور ایرلند : …………………………………………………………………………………………… 83

تأمین هزینه‌های آموزشی. ………………………………………………………………………………….. 83

نهادهای تأمین کننده بودجه آموزشی……………………………………………………………………… 84

ماده قانون خدمات آموزشی…………………………………………………………………………………. 85

سرمایه‌گذاری در بخش آموزش…………………………………………………………………………….. 85

بودجه‌بندی طرح آموزش همگانی…………………………………………………………………………. 86

سرمایه‌گذاری در آموزش همگانی………………………………………………………………………….. 87

طرح ا بقاء تحصیلی ( SCP ).  …………………………………………………………………………… 87

حمایت‌های مالی از مدارس منطقه‌ای………………………………………………………………………. 88

2 – کشور تایلند………………………………………………………………………………………………. 88

3 –  کشور عربستان سعودی ………………………………………………………………………………. 91

بودجه  و هزینه های آموزشی.  …………………………………………………………………………… 91

بودجه آموزش عالی.  ……………………………………………………………………………………….. 91

ترکیب پیشتوانه مالی آموزش………………………………………………………………………………. 94

پرداختهای دولتی حوزه آموزش. ………………………………………………………………………….. 94

پرداختهای غیر دولتی حوزه آموزش……………………………………………………………………… 95

4-کشور مالزی  ……………………………………………………………………………………………… 96

هزینه های آموزشی………………………………………………………………………………………….. 96

هزینه های تحصیلی آموزش عالی ………………………………………………………………………… 101

 هزینه های مقدماتی ………………………………………………………………………………………… 102

 هزینه آموزش زبان …………………………………………………………………………………………. 102

سوال سوم تحقیق: آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟    103

تأمین منابع آموزش و پرورش در ایران………………………………………………………………….. 103

منابع عمومی تأمین مالی …………………………………………………………………………………… 106

استقراض………………………………………………………………………………………………………. 107

مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………… 107

مالیات برثروت………………………………………………………………………………………………… 108

نقش بخش خصوصی درتأمین منابع مالی آموزش و پرورش…………………………………………. 108

تأمین مالی خصوصی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده……………………………………….. 109

موانع قانونی اخذ شهریه در نظام آموزش وپرورش کشور……………………………………………. 110

محدودیت های موثر برتأمین خصوصی منابع مالی……………………………………………………… 111

منابع تامین مالی آموزش و پرورش و نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی …………………… 112

میزان منابع تخصیصی دولت به آموزش………………………………………………………………….. 118

سهم بودجه آموزش از بودجه دولت ………………………………………………………………………. 121

سهم بودجه آموزش و پرورش عمومی از کل بودجه آموزشی دولت ………………………………… 123

دلایل و ضرورت های مشارکت و مداخله دولت در آموزش و پرورش ……………………………….. 124

سوال 4 تحقیق: وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟…… 126

روند دگرگونی  های بودجه بندی در آموزش و پرورش ……………………………………………….. 126

بررسی وضع موجود نظام تامین منابع مالی و مادی آموزش و پرورش …………………………….. 126

وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش : …………………………………………………………………… 138

آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1387 ……………………………………………………….. 140

سوال 5 تحقیق: وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راههای تامین مالی آنها چگونه است؟      143

تاریخچه آموزش و پرورش سمنان : ……………………………………………………………………… 143

سوال(6): درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟………………………………………………………………………………………………………………….. 156

نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………… 173

فصل  پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

سوال هفتم تحقیق : ارائه راهکارهای نوین جهت تامین منابع مالی آموزش و پرورش  …………. 175

نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………….. 180

پیشنهادها :……………………………………………………………………………………………………. 181                                     

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 183

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 183

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………. 185

منابع لاتین:……………………………………………………………………………………………………. 191

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 1-2  ترکیب مالیاتی بر مبنای درآمدی کشورها……………………………………………………. 16

جدول 2-2  مالیات بندی برحسب گروهای درآمدی………………………………………………………. 18

جدول 3-2  منابع و انواع راه های تامین مالی در آموزش و پرورش ……………………………….. 23

جدول 4-2  مالیاتهای لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه ……………………………………… 35

جدول 5-2  نرخ های مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه ………………………….. 37

جدول 6-2  کمک های مالی شرکتهای آمریکایی به مدارس ……………………………………………. 45

نمودار (1-2)  تهیه و تنظیم بودجه ……………………………………………………………………….. 118

جدول 1-4  هزینه های جاری آموزشی در آمریکا ……………………………………………………….. 56

جدول 2-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح آموزشی ……………………………………. 57

جدول 3-4  خط مشی وضع مالیات و مصارف آن در ایالت آمریکا ……………………………………. 61

جدول 4-4  نرخ هزینه های سرانه دانش آموزان در انگلستان ……………………………………….. 66

جدول 5-4  نرخ هزینه های عمومی مقاطع آموزش انگلستان ………………………………………… 67

جدول 6-4  ارتباط مخارج عمومی با آموزش ……………………………………………………………. 70

جدول 7-4  هزینه های پرداختی سالیانه به دانشجویان ………………………………………………… 76

جدول 8-4  نرخ هزینه کل نظام آموزشی سوئد ………………………………………………………….. 78

جدول 9-4  نرخ تامین بودجه آموزش کشورها به تفکیک …………………………………………….. 79

جدول 10-4  نرخ هزینه کل سالیانه دانشگاه ها و آموزش عالی ……………………………………… 79

جدول 11-4  کل هزینه های آموزشی تایلند ……………………………………………………………… 92

جدول 12-4  هزینه های جاری تایلند …………………………………………………………………….. 93

جدول 13-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف ……………………………………. 93

جدول 14-4  کل هزینه های آموزشی مالزی …………………………………………………………….. 98

جدول 15-4  هزینه های جاری آموزشی مالزی …………………………………………………………. 99

جدول 16-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف…………………………………….. 99

جدول 17-4  هزینه های جانبی سالیانه مالزی ………………………………………………………….. 101


فرم در حال بارگذاری ...